Guide to create Aura Network Wallet

Users need to create an Aura Network wallet to convert AURA and perform other operations like staking. This article will guide you through the process of creating an Aura Network wallet with ease.
Vietnamese article click here

Guide to create Aura Network wallet on computer

◉ Create Aura Network wallet on Coin98 extension

To create an Aura Network wallet, users must install Coin98 extension on the web browser. Follow the instructions below to get into the steps required to complete the wallet creation process.

  • For users who do not have a Coin98 wallet yet, install Coin98 extension on the Chrome web store, and follow this guide to create a Multi-chain Wallet on Coin98 Extension

Once you own a Multi-chain wallet, you can activate the Aura Xstaxy Mainnet network and use that wallet address for AURA conversion and future transactions.

Alternatively, you can create an extra Aura Network wallet for storing AURA tokens and staking, which adds to your convenience. To create an Aura Network wallet, follow these instructions:

+ Step 1: Open the Coin98 extension, click on the wallet icon in the upper left corner. Then, click the add wallet icon in the upper right corner.

+ Step 2: In the add wallet interface, enter “Aura” in the search bar and select “Aura Xstaxy Mainnet”.

+ Step 3: Continue to create wallet similar to the steps to create a Multi-chain wallet

◉ Convert AURA through BingX

For users who already have AURA in the BEP-20 wallet before, you need to convert AURA to Aura Network wallet through the intermediary BingX. Follow these steps:

+ Step 1: Go to the BingX website and log in. If you don't have an account, sign up and verify your email to continue.

+ Step 2: After logging in, select the wallet icon and click “Deposit”.

+ Step 3: Select the currency as AURA and the network as BEP20. Copy the wallet address.

+ Step 4: Go to the Coin98 extension, switch to the BNB Chain network, and click on Send. Enter the wallet address in step 3 in the Recipients section with the quantity you want to transfer. Important note: you need to transfer at least 50 AURA in each transaction.

+ Step 5: Open Coin98 wallet, select Manage wallet, then click on the Aura Network wallet you created to copy the wallet address.

+ Step 6: Return to the BingX page, select Withdrawn and enter the wallet address in step 5 with the necessary information. Select the currency as AURA and the network as AURA. Copy the wallet address.

+ Step 7: Confirm the transaction.

+ Step 8: Complete the security verification. BingX will transfer AURA to the Aura Network wallet address you selected.

Guide to create Aura Network wallet on smartphone

◉ Create Aura Network wallet on Coin98 Super App

Smartphone users can use Coin98 Super App as an efficient tool to aid in the utilization of the Aura Network wallet. If you haven’t installed Coin98 Super App yet, download it on Google Play or AppStore. Then, follow the steps below:

+ Step 1: Open Coin98 Super App, choose the Add wallet symbol on the top-right corner. Enter “Aura'' in the search bar and choose Aura Xstaxy Mainnet.

+ Step 2: Create an Aura Network wallet with all the necessary information.

◉ Guide to convert AURA through BingX app

For users who already have AURA in the BEP-20 wallet before, you need to convert AURA to Aura-chain wallet through the intermediary BingX. Download BingX app from Google Play or AppStore and follow these steps:

+ Step 1: Open BingX, choose “Assets” in the bottom-left corner. Next, choose “Deposit”.

+ Step 2: Select the coin type as AURA and the withdrawal network as BEP20, then copy the wallet address below.

+ Step 3: Next, go to the Coin98 application, select Send. In the Send interface, paste the wallet address in step 2, enter the AURA amount you want to convert and confirm the transaction. Note: you need to transfer at least 50 AURA in each transaction.

+ Step 4: Now you need to transfer AURA to the Aura Network wallet. Go to the Receive section in the Coin98 app, then select the Aura Network wallet. Copy the wallet address or take a screenshot of the QR code.

+ Step 5: Open BingX, go to “Assets” and choose “Withdraw”.

+ Step 6: Select the currency as AURA and the network as AURA. Copy the wallet address or scan QR code, enter the AURA amount and confirm the transaction.

+ Step 7: Complete the security verification. BingX will transfer AURA to the Aura Network wallet address you selected.

Once you own the Aura Network wallet, you can start to create transactions or staking. Read Staking guide on AuraScan or Staking guide on AuraScan for mobile users for more details about how to stake on AuraScan.


Hướng dẫn tạo lập ví Aura Network

Ví Aura Network là công cụ cần thiết để bạn chuyển đổi AURA và thực hiện các hoạt động khác như staking. Hướng dẫn dưới đây sẽ hỗ trợ bạn lập ví Aura Network thuận tiện và nhanh chóng.

Hướng dẫn tạo ví Aura Network trên máy tính

◉ Tạo ví Aura Network trên extension Coin98

Người dùng máy tính sẽ cần extension Coin98 để tạo lập ví Aura Network. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ các thao tác để thực hiện công đoạn tạo ví.

  • Đối với người dùng chưa có ví Coin98, hãy cài đặt Coin98 extension trên Cửa hàng tiện ích của Google Chrome, sau đó xem hướng dẫn tại đây để tạo ví Multi-chain Wallet

Khi đã sở hữu ví Multi-chain, bạn có thể active network Aura Xstaxy Mainnet và sử dụng địa chỉ ví đó cho việc chuyển đổi AURA cũng như các giao dịch sau này.

Mặt khác, bạn cũng có thể tạo thêm ví Aura Network để thuận tiện cho việc lưu trữ AURA token và Staking. Để tạo ví Aura Network, hãy làm theo các bước sau:

+ Bước 1: Mở extension Coin98, chọn biểu tượng Quản lý ví trên góc trái màn hình. Sau đó, chọn biểu tượng Thêm ví trên góc phải màn hình.

+ Bước 2: Ở giao diện thêm ví, nhập “Aura” vào thanh tìm kiếm và chọn “Aura Xstaxy Mainnet”. Chọn “Create”.

+ Bước 3: Tiến hành tạo ví tương tự như các bước tạo ví Multi-chain

◉ Chuyển đổi AURA thông qua BingX

Đối với những người dùng đã có sẵn AURA trong ví BEP-20 trước đó, bạn cần tiến hành chuyển đổi AURA sang ví Aura-chain thông qua nền tảng trung gian là BingX. Hãy làm theo các bước sau:

+ Bước 1: Truy cập vào trang web BingX và đăng nhập. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký và xác thực email để tiếp tục.

+ Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn biểu tượng ví và chọn mục “Deposit”.

+ Bước 3: Tại giao diện Deposit, chọn currency là AURA và network là BEP20. Chú ý đến phần address mà BingX hiển thị.

+ Bước 4: Bạn truy cập vào extension Coin98, chuyển sang network BNB Chain rồi chọn mục Send (gửi tiền). Nhập địa chỉ ví tại bước 3 vào mục Recipients cùng số AURA cần chuyển. Lưu ý: bạn cần chuyển ít nhất 50 AURA trong mỗi giao dịch.

+ Bước 5: Bây giờ, bạn cần chuyển số tiền đó vào ví Aura Network. Mở ví Coin98, chọn mục Quản lý ví, sau đó nhấn vào ví Aura Network bạn đã tạo để copy địa chỉ ví.

+ Bước 6: Trở lại trang BingX, chọn mục Withdrawn, chọn currency là AURA và network là AURA. Sau đó nhập địa chỉ ví tại bước 5 cùng các thông tin cần thiết vào.

+ Bước 7: Tiến hành xác nhận giao dịch

+ Bước 8: Hoàn tất thủ tục xác nhận bảo mật. BingX sẽ chuyển số AURA vào địa chỉ ví Aura Network bạn đã chọn.

Hướng dẫn tạo ví Aura Network trên điện thoại

◉ Tạo ví Aura Network trên Coin98 Super App

Với người dùng smartphone, ứng dụng Coin98 Super App sẽ là công cụ đắc lực để hỗ trợ bạn sử dụng ví Aura Network. Nếu chưa cài đặt Coin98 Super App, hãy tải trên kho ứng dụng Google Play hoặc AppStore. Sau đó, tiến hành làm theo các bước dưới đây:

+ Bước 1: Mở app Coin98, chọn biểu tượng Thêm ví trên góc phải màn hình. Nhập “Aura” vào thanh tìm kiếm rồi chọn Aura Xstaxy Mainnet.

+ Bước 2: Điền đầy đủ thông tin cần thiết để tạo ví.

◉ Chuyển đổi AURA bằng ứng dụng BingX

Đối với những người dùng đã có sẵn AURA trong ví BEP-20 trước đó, bạn cần tiến hành chuyển đổi AURA sang ví Aura Network thông qua nền tảng trung gian là BingX. Tải ứng dụng BingX từ Google Play hoặc AppStore rồi làm theo các bước sau:

+ Bước 1: Mở ứng dụng BingX, chọn mục “Tài sản” ở góc dưới bên phải màn hình. Tiếp theo, chọn “Nạp tiền”.

+ Bước 2: Chọn token AURA và mạng BEP20, sau đó sao chép địa chỉ ví phía dưới.

+ Bước 3: Tiếp theo, bạn vào ứng dụng Coin98, chọn Send. Ở giao diện Send, hãy dán địa chỉ ví bước 2 vào, nhập số lượng AURA muốn chuyển đổi và thực hiện giao dịch. Lưu ý: bạn cần chuyển ít nhất 50 AURA trong mỗi giao dịch.

+ Bước 4: Thực hiện chuyển lượng AURA trên vào ví Aura Network. Vào phần Receive trong app Coin98, chọn ví Aura Network. Sao chép địa chỉ ví hoặc chụp lại mã QR code.

+ Bước 5: Mở ứng dụng BingX, vào mục “Tài sản” và chọn “Rút tiền”.

+ Bước 6: Chọn token AURA và mạng AURA, sau đó sao chép địa chỉ ví hoặc dùng mã QR code, rồi điền khoản AURA muốn chuyển đổi để thực hiện giao dịch.

+ Bước 7: Hoàn tất thủ tục xác nhận bảo mật. BingX sẽ chuyển số AURA vào địa chỉ ví Aura Network bạn đã chọn.

Sau khi đã sở hữu ví Aura Network, bạn có thể thực hiện các giao dịch và staking. Bạn có thể đọc thêm bài Hướng dẫn Staking trên AuraScan hoặc Hướng dẫn Staking trên AuraScan cho người dùng điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the Future of NFTs and Web3
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.