Full tutorial: How to buy Aura Network (AURA)

Here's the full tutorial on how to buy AURA tokens on both centralized and decentralized exchanges.

Русская версия нажмите здесь

Vietnamese article click here

How to buy AURA on DEX

Aura Network (AURA) is now listed on 2 official decentralized exchanges, including Baryon Network and Impossible Finance Swap.

Baryon Network

Step 1: Access BaryonSwap at ttps://baryon.link/aura-busd or https://baryon.link/aura-c98

Click Connect Wallet at the top right corner. If you have not installed the Coin98 Extension yet, you can download the extension here.

Coin98 Extension will automatically connect to the corresponding BNB Smart Chain Wallet.

Step 2: Enter the required information to conduct the transaction:

 • Select AURA/BUSD pair.
 • Enter the number of tokens you want to swap.
 • Choose Approve BUSD (for the first time) --> Swap to complete.

*The images below take BUSD-AURA as an example.

Note: You can adjust the slippage tolerance level by clicking the gear symbol in the upper right corner of the screen. In this case, the default Slippage is set at 0.5%

Step 3: Carefully read the information displayed before trading such as the amount that you expect to receive, and the price impact (the difference between the market price and the estimated price provided by Baryon Swap).

 • The system will calculate a small fee on the preview screen. Click confirm to complete the transaction.
 • Wait a few minutes for the system to process. After processing successfully, the system will display a notification. You can view all information about the transaction via https://bscscan.com/

Impossible Finance Swap

Step 1: Access Impossible Finance Swap at https://app.impossible.finance/swap

Click Connect Wallet at the top right corner.

Step 2: Enter the required information to conduct the transaction:

 • Select AURA/BUSD pair.
 • Enter the number of tokens you want to swap and Choose the slippage tolerance level.
 • Choose Approve BUSD (for the first time) --> Swap to complete.

Step 3: Carefully read the information displayed before trading such as the amount that you expect to receive, and the price impact (the difference between the market price and the estimated price provided by Impossible Swap).

 • The system will calculate a small fee on the preview screen. Click confirm to complete the transaction.
 • Wait a few minutes for the system to process. After processing successfully, the system will display a notification. You can view all information about the transaction via https://bscscan.com/

How to buy AURA on CEX

Aura Network (AURA) is now listed on 2 official centralized exchanges, including MEXC and BingX.

MEXC

Step 1: Access MEXC at https://www.mexc.com/ and log into your MEXC account.

Click any crypto on the markets tab shown on the homepage to go to the spot trading interface.

Step 2: Transfer Funds to Spot Account

Before you can start spot trading, you need to have crypto in your spot account. You can buy crypto via different methods.

 • You can buy at P2P Market through clicking on “Buy Crypto” on the top menu bar to go to the OTC trading interface and transfer from fiat account to spot account.
 • Or deposit crypto to your spot account by crypto.

Step 3: Buy AURA

 • The default order type is a limit order. If you want to buy/sell crypto as soon as possible, you may switch to [Market] Order. By choosing a market order, you can trade instantly at the current market price.
 • If the market price of AURA/USDT is real-time updated, but you want to buy AURA at a specific price, you can place a [Limit] order
 • Once the market price reaches your set price, your placed order will be executed. And you will find AURA in your spot account.

BingX

Step 1: Access BingX at https://bingx.com/en-us/ and log into your BingX account.

Enter the trading page. Web: Homepage - Spot - Spot; App: Homepage - Spot - Spot.

Step 2: Select a trading pair or enter the AURA/USDT trading pair in the search bar.

Step 3: Choose transaction direction: Buy or Sell.

Step 4: Choose an order type: Market Order or Limit Order.

Step 5: For "Market Order", set an “Amount” and click the "Buy" button below to place the order.

For "Limit", set the "Price" and input an "Amount" or "Quantity" that you would like to buy, then click the "Buy" button below to make the order.

You are now ready to start buying AURA on both CEX and DEX. If you have any questions related to how to get AURA tokens, please don’t hesitate to contact us on our channels for instant support!

Website | Twitter | Discord | Telegram | Blog


Hướng dẫn mua Aura trên các sàn giao dịch điện tử

Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ về cách mua AURA tokens trên cả hai sàn giao dịch tập trung (CEX) và phi tập trung (DEX).

Hướng dẫn mua AURA trên DEX

Aura Network (AURA) hiện đang được niêm yết trên 2 sàn phi tập trung là Baryon Network và Impossible Finance Swap.

Baryon Network

Bước 1: Bước 1: Truy cập BaryonSwap tại https://baryon.link/aura-busd hoặc https://baryon.link/aura-c98

Nhấp vào Connect Wallet ở góc trên cùng bên phải. Nếu bạn chưa cài đặt Coin98 Extention, bạn có thể tải extention tại đây.

Coin98 Extention sẽ tự động kết nối với Ví Smart Chain BNB tương ứng.

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết để thực hiện giao dịch:

 • Chọn cặp AURA / BUSD.
 • Nhập số lượng tokens bạn muốn hoán đổi.
 • Chọn Approve BUSD (nếu là lần đầu tiên giao dịch) --> Swap để hoàn tất.
  * Những hình ảnh dưới đây lấy BUSD-AURA làm ví dụ.

Lưu ý: Bạn có thể điều chỉnh mức trượt giá bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải màn hình. Trong trường hợp này, Độ trượt mặc định được đặt là 0,5%

Bước 3: Đọc kỹ thông tin hiển thị trước khi giao dịch, chẳng hạn như số lượng tokens bạn mong muốn nhận được và sự tác động của giá (chênh lệch giữa giá thị trường và giá ước tính do Baryon Swap cung cấp).

 • Hệ thống sẽ tính một khoản phí nhỏ trên màn hình xem trước. Bấm xác nhận để hoàn tất giao dịch.
 • Chờ vài phút để hệ thống xử lý. Sau khi xử lý thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo. Bạn có thể xem tất cả thông tin về giao dịch qua https://bscscan.com/

Impossible Finance Swap

Bước 1: Truy cập Impossible Finance Swapi tại https://app.impossible.finance/swap

Nhấp vào Connect Wallet ở góc trên cùng bên phải.

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết để thực hiện giao dịch:

 • Chọn cặp AURA / BUSD.
 • Nhập số lượng tokens o bạn muốn swap và Chọn mức độ trượt giá
 • Chọn Approve BUSD (nếu là lần đầu tiên giao dịch) --> Swap để hoàn tất.

Bước 3: Đọc kỹ thông tin hiển thị trước khi giao dịch, chẳng hạn như số tokens bạn muốn nhận được và tác động của giá (chênh lệch giữa giá thị trường và giá ước tính do Impossible Swap cung cấp).

 • Hệ thống sẽ tính một khoản phí nhỏ trên màn hình xem trước. Bấm xác nhận để hoàn tất giao dịch.
 • Chờ vài phút để hệ thống xử lý. Sau khi xử lý thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo. Bạn có thể xem tất cả thông tin về giao dịch qua https://bscscan.com/

Hướng dẫn mua AURA trên CEX

Aura Network (AURA) hiện đang được niêm yết trên 2 sàn tập trung là MEXC và BingX.

MEXC

Dưới đây là hướng dẫn 3 bước để giao dịch AURA trên MEXC:

Bước 1: Truy cập MEXC tại https://www.mexc.com/ và đăng nhập vào tài khoản MEXC của bạn.

Nhấp vào bất kỳ crypto nào trên tab thị trường được hiển thị trên trang chủ để chuyển đến giao diện giao dịch spot.

Bước 2: Chuyển tiền vào tài khoản Spot

Trước khi có thể bắt đầu giao dịch Spot, bạn cần có crypto trong tài khoản Spot của mình. Bạn có thể mua crypto thông qua các phương thức khác nhau.

 • Bạn có thể mua tại Thị trường P2P thông qua việc nhấp vào “Buy Crypto” trên thanh menu trên cùng để chuyển đến giao diện giao dịch OTC và chuyển từ tài khoản fiat sang tài khoản Spot.
 • Hoặc gửi tiền điện tử vào tài khoản Spot của bạn bằng crypto.

Bước 3: Mua AURA

 • Loại lệnh mặc định là lệnh giới hạn. Nếu bạn muốn mua / bán tiền điện tử nhanh nhất có thể, bạn có thể chuyển sang Lệnh [Market]. Bằng cách chọn lệnh Market, bạn có thể giao dịch ngay lập tức với giá thị trường hiện tại.
 • Do giá thị trường của AURA / USDT sẽ cập nhật theo thời gian thực, nếu bạn muốn mua AURA với một mức giá cụ thể, bạn có thể đặt lệnh [Limit]
 • Khi giá thị trường đạt đến giá đã đặt của bạn, lệnh Limit của bạn sẽ được thực hiện. Sau đó AURA sẽ tự động được cộng vào ví của bạn.

Bing X

Bước 1: Truy cập BingX tại https://bingx.com/en-us/ và đăng nhập vào tài khoản BingX của bạn. Vào trang giao dịch. Web: Trang chủ - Spot - Spot; Ứng dụng: Trang chủ - Spot - Spot.

Bước 2: Chọn một cặp giao dịch hoặc nhập cặp giao dịch AURA/USDT vào thanh tìm kiếm.

Bước 3: Chọn loại giao dịch: Mua hoặc Bán.

Bước 4: Chọn loại lệnh: Lệnh thị trường (Market Order) hoặc Lệnh giới hạn (Limit Order).

Bước 5: Đối với "Market Order", đặt "số lượng" và nhấp vào nút "Mua" bên dưới để đặt lệnh.

Đối với "Limit", hãy đặt "Giá" và nhập "Số tiền" USDT hoặc "Số lượng" AURA mà bạn muốn mua, sau đó nhấp vào nút "Buy" bên dưới để đặt lệnh.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu mua AURA trên cả CEX và DEX. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cách nhận token AURA, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên các kênh truyền thông để được hỗ trợ ngay lập tức!

Website | Twitter | Discord | Telegram | Blog

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the Future of NFTs and Web3
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.