Introducing Supreme Dragon Gem and Step-by-Step Joining Guide!

Discover the Supreme Dragon Gem - Aura Network Ecosystem privilege ticket. Experience transparency and fair rewards!
Vietnamese article click here

Attention, Dragon Warriors!

Embark on the next phase of the Gem Forge: Quest for the Dragon's Wish with the evolution of the Supreme Dragon Gem. This evolution promises transparency in rewards and fair compensation for all your efforts.

Come with us as we unveil mysteries, overcome challenges, and seize epic rewards. Find out more below.

Event details in a breeze

 • Users can upgrade their gems, starting at 1 star and maxing out at 7 stars.
 • Gem combos of the same color (1-7 stars) can be fused into the Supreme Dragon Gem, an NFT membership class offering a 100% chance to receive airdrops from Aura Ecosystem and more, with benefits based on the Supreme Dragon Gem rarity.

When & Where?

📅 Starting Date: April 10th, 2024
📍 Location: https://gem.aura.network/

How to Join?

 • Step 1: Access the link and link your X account
 • Step 2: Connect your Aura wallet (How to create an Aura wallet)
 • Step 3: Upgrade your Gems using the Aura upgrading system to collect a full pack of gems from 1 to 7 stars
 • Step 4: Arrange 7 gems of the same color from level 1 to 7 to create a Supreme Dragon Gem
 • Step 5: Enjoy your perks.

Gem upgrade mechanism

 • All Dragon Gems will begin with 1 star, and ascend to 7 stars.
 • The system will provide 1 main slot and 5 material slots. Combine up to 5 gems for upgrading - The more and rarer gems you put in, the higher the success rate of forging gem refining.
💡
Caution: Should your upgrade fail, your Dragon Gem will downgrade to 1 star. Choose wisely, adventurer!
 • Protect your Dragon Gems from level drops with the "Eternal Shield." Access the "Quest" section to obtain it.

Supreme Dragon Gem Forge

 • Users need to collect a combo of 7 gems (from 1 star to 7 stars) of the same color to create the Supreme Dragon Gem.
 • There will be a “Fusion” section on the website gem.aura.network for users to forge the Supreme Dragon Gem.
 • The system ensures that when you combine the 7 required gems, you will unquestionably receive a Supreme Dragon Gem.
 • The Supreme Dragon Gem has 4 colors, including White, Blue, Yellow, Red, fused from the existing Dragon Gem of the same color.

Benefits from holding Supreme Dragon Gem

 • Guaranteed 100% chance to receive airdrops from Aura ecosystem projects.
 • Perks are determined by the rarity of the Supreme Dragon Gem.

As the legendary adventure unfolds, the countdown to our epic journey begins now!


Giới thiệu Ngọc Rồng Tối Thượng và Hướng dẫn tham gia chi tiết!

Gửi tới các Chiến Binh Rồng!

Trong hành trình Lò Luyện Ngọc: Truy tìm Nguyện Ước Rồng, Aura ra mắt Ngọc Rồng Tối Thượng, tấm vé đưa bạn đến những phần thưởng và quyền lợi trong hệ sinh thái Aura.

Chi tiết sự kiện dưới đây.

Tóm tắt hoạt động chính sự kiện

 • Người chơi có thể nâng cấp Ngọc Rồng của mình, bắt đầu từ 1 sao và tối đa là 7 sao.
 • Các tổ hợp Ngọc Rồng cùng màu (1-7 sao) có thể được hợp nhất thành Ngọc rồng tối thượng, NFT membership cung cấp 100% cơ hội nhận airdrop từ Hệ sinh thái Aura và hơn thế nữa, với token/lợi ích dựa trên độ hiếm của Ngọc Rồng Tối Thượng bạn sở hữu.

Thời gian và địa điểm

📅 Bắt đầu từ: 10/04/2024
📍 Diễn ra tại: https://gem.aura.network/

Cách thức tham gia?

 • Bước 1: Truy cập link và liên kết tài khoản X của bạn
 • Bước 2: Kết nối ví Aura của bạn (Cách tạo ví Aura)
 • Bước 3: Nâng cấp Ngọc Rồng để thu thập đủ combo ngọc từ 1 đến 7 sao
 • Bước 4: Sắp xếp 7 viên ngọc cùng màu từ cấp 1 đến cấp 7 để tạo ra Ngọc Rồng Tối Thượng
 • Bước 5: Tận hưởng các quyền lợi mà Ngọc Rồng Tối Thượng mang lại

Cơ chế nâng cấp Ngọc Rồng

 • Tất cả các Ngọc Rồng sẽ bắt đầu từ 1 sao và tăng lên đến 7 sao.
 • Hệ thống sẽ cung cấp 1 ô cường hóa chính và 5 ô vật liệu. Kết hợp tối đa 5 Ngọc Rồng để nâng cấp - Ngọc cho vào rèn càng hiếm và nhiều, tỉ lệ thành công càng cao.
💡
Lưu ý: Nếu việc nâng cấp của bạn thất bại, Ngọc Rồng của bạn sẽ giảm xuống 1 sao. Hãy cân nhắc kỹ nhé!
 • Bạn có thể dùng "Khiên Vĩnh Cửu" để bảo vệ Ngọc Rồng khỏi rớt cấp. Nhận Khiên bằng cách truy cập mục "Quest”.

Ngọc rồng tối thượng

 • Người dùng cần thu thập combo gồm 7 viên ngọc (từ 1 sao đến 7 sao) cùng màu để tạo ra Ngọc Rồng Tối Thượng.
 • Truy cập mục “Fusion” trên trang web gem.aura.network để rèn Ngọc Rồng Tối Thượng.
 • Khi bạn kết hợp 7 viên ngọc theo đúng yêu cầu, bạn sẽ chắc chắn bạn sẽ nhận được Ngọc rồng tối thượng.
 • Ngọc Rồng Tối Thượng có 4 màu, bao gồm Trắng, Xanh, Vàng, Đỏ, được dung hợp từ Ngọc Rồng có cùng màu hiện có.

Lợi ích khi nắm giữ Ngọc Rồng Tối Thượng

 • Đảm bảo 100% cơ hội nhận airdrop từ các dự án thuộc hệ sinh thái Aura.
 • Quyền lợi sẽ được xác định bởi độ hiếm của Ngọc Rồng Tối Thượng.

Cuộc phiêu lưu huyền thoại đã mở ra, cuộc hành trình chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ!

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.