How to join Aura Network Gem Forge: Quest for the Dragon's Wish?

Aura Network Gem Forge: Quest for the Dragon's Wish is live now! Follow our step-by-step guide to secure legendary rewards and become Dragon Warriors.
Vietnamese article click here

Aura Network's Gem Forge: Quest for the Dragon's Wish has officially begun! Join the hunt for the Dragon's wish and embark on an epic journey. Dear warriors, forge your gems and make your wishes. Legendary rewards await the chosen one.

Discover the step-by-step details for the entire process here:

Step 1: Access the provided link and connect to X.

Step 2: Connect your wallet.

Step 3: In the Forge section, select six gems to begin forging. All gems earned from the Lixi campaign are eligible for this campaign and start at one star. Users are not required to complete any tasks to receive the new gems.

Note: The rarer gems you put in, the higher the success rate of forging gem refining.

Step 4: Optionally, activate the Eternal Shield to protect your gems from dropping levels if forging fails. Then, click Forge and approve the transaction. Successful forging raises the gem by one level, with up to seven levels available.

Step 5: In the Dragon Wish section, arrange your Gems into the machine to make a wish to the Dragon. Refer to the instructions provided in the Dragon Wish section to determine which lever you should update your gems on.

Step 6: Click Wish to send your wish to the Dragon and approve the transaction. Wait until the weekend to discover who will be our Dragon Warrior.

Stay tuned to our official social channels to discover if you are the chosen Dragon Warrior! Best of luck to all our warriors on this legendary quest!

About Aura Network

Aura Network is a high-performance L1, driving blockchain mass adoption with built-in modularity and account abstraction. The Aura Network blockchain is designed to address the trilemma of scalability, security, and decentralization.

Website | Twitter | Discord | Telegram | Blog


Hướng dẫn tham gia chi tiết Aura Network Gem Forge: Quest for the Dragon's Wish

Aura Network Gem Forge: Quest for the Dragon's Wish đã bắt đầu! Làm theo từng bước tại chỉ dẫn chi tiết để nhận phần thưởng và trở thành Chiến Binh Rồng!

Aura Network Gem Forge: Quest for the Dragon's Wish đã chính thức lên sóng. Một cuộc săn tìm lời nguyện ước Rồng đã bắt đầu. Hỡi các chiến binh, hãy rèn ngọc và gửi đi lời nguyện ước. Phần thưởng huyền thoại sẽ đến với chiến binh được chọn.

Xem chi tiết từng bước cho toàn bộ quá trình tại đây:

Bước 1: Truy cập vào link và kết nối với X.

Bước 2: Kết nối ví của bạn.

Bước 3: Trong phần Forge, chọn sáu viên Ngọc Rồng để bắt đầu rèn. Tất cả Ngọc Rồng kiếm được từ Lixi Airdrop đều đủ điều kiện cho cuộc chơi lần này và Ngọc sẽ bắt đầu ở một sao. Người dùng không bắt buộc phải hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào để nhận được Ngọc Rồng mới.

Chú ý: Ngọc cho vào rèn càng hiếm, tỉ lệ thành công càng cao.

Bước 4: Tuỳ theo, hãy kích hoạt Khiên vĩnh cửu để bảo vệ đá quý của bạn khỏi bị tụt cấp nếu quá trình rèn không thành công. Sau đó, nhấp vào “Forge” và phê duyệt giao dịch. Việc rèn thành công sẽ nâng viên ngọc lên một cấp, với tối đa là Ngọc cấp 7.

Bước 5: Trong phần Điều ước Rồng, hãy sắp xếp Ngọc Rồng của bạn vào máy để thực hiện điều ước Rồng. Tham khảo hướng dẫn được cung cấp trong phần Điều ước Rồng để xác định nào bạn nên cập nhật Ngọc Rồng của mình tới cấp mấy. Các chiến binh có thể gửi nhiều hơn 1 điều ước, dựa vào số lượng ngọc phù hợp trong ví.

Bước 6: Nhấn vào Điều ước để gửi điều ước của bạn tới Rồng và phê duyệt giao dịch. Các chiến binh có thể gửi nhiều hơn 1 điều ước, dựa vào số lượng ngọc phù hợp trong ví. Hãy đợi đến cuối tuần để khám phá xem ai sẽ là Chiến binh Rồng của chúng ta nhé.

Luôn cập nhật trên các kênh xã hội chính thức của chúng tôi để xem bạn có phải là Chiến binh Rồng được chọn hay không! Chúc các Chiến Binh của chúng ta mọi điều may mắn

Về Aura Network

Aura Network là L1 hiệu suất cao, thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt blockchain với việc tích hợp modular blockchain và tính năng trừu tượng hóa tài khoản. Aura Network Blockchain được thiết kế để giải quyết bộ ba vấn đề về khả năng mở rộng, bảo mật và phân quyền.

Website | Twitter | Discord | Telegram | Blog

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.