Gem Forge: Quest for the Dragon's Wish

Join us in the next adventure to send a wish to the Dragon and win your wondorous prizes!
Vietnamese article click here

Attention, Dragon Warriors!

Continuing the story of The Year of The Dragon's Li Xi Campaign, we invite you to join our latest adventure. Prepare for a quest unlike any other: Gem Forge: Quest for the Dragon's Wish!

Join us as we uncover the unknown, conquer challenges, and claim legendary rewards.

The details await below. Let's unite and write a new chapter in our saga.

Event details in a breeze

 • Users can upgrade their gems using Gem Forge system.
 • Upgraded gems can open the gates to Dragon Wish*, where fortunes await.

*In the Dragon Wish, every weekend unveils a new chance for glory. If your gem sequences match the generated sequence on the weekend, you can win your prize.

Note: All gems earned from the Li Xi campaign are eligible for this campaign and start at one star. Users are not required to complete any tasks to receive the new gems.

When & Where?

 • Time: From 25th March 2024
 • Venue: gem.aura.network

How to Join?

 • Step 1: Access the link and link your X account
 • Step 2: Connect your Aura wallet (How to create an Aura wallet)
 • Step 3: Upgrade your Gems
 • Step 4: Arrange your Gems into the machine to make a wish to the Dragon
 • Step 5: Await the weekend showdown. On this awaited day, Aura will unveil a randomly generated Gem Row. Compare it with your submitted row – if they match, a prize is yours.

Gem upgrade mechanism

 • All Dragon Gems will begin with 1 star, and ascend to 7 stars.
 • The system will provide 1 main slot and 5 material slots. Combine up to 5 gems for upgrading - The rarer gems you put in, the higher the success rate of forging gem refining.
 • Beware: Should your upgrade fail, your Dragon Gem will downgrade to 1 star. Choose wisely, adventurer!

Bonus Task

Throughout the campaign, unexpected challenges await. Complete these tasks to unlock wondrous bonuses:

 • Tasks: Will be revealed soon…

How Dragon Wish works?

After achieving the desired gem upgrade, users can unite their gems to a combination and make a Wish to the Dragon.

Example of a combination:

White (1 star) Golden (2 stars) Blue (1 star)

Come the weekend's end, Aura Network will generate a random combination:

 • Case 1: If the user's combination matches the generated combination, they will win a prize and become the Dragon Warriors. Their White and Blue gems will be burnt, and their Golden or/and Red gems will be given back.
 • Case 2: If the user’s combination doesn’t match the generated combination, they won’t get anything. Their White and Blue gems will be burnt, and their Golden or/and Red gems will be given back.

What is the Supreme Dragon Gem?

It's the culmination of refining a high-level Dragon Gem from 7 gems of the same color, ranging from level 1 to 7.

For example: Combining from White 1 to White 7 inevitably results in Supreme White Gem.

Benefits from holding Supreme Dragon Gem:

 • Guaranteed 100% airdrops from Aura ecosystem projects.
 • ”Perk” is determined by the rarity of the Supreme Dragon Gem

The countdown to the adventure of questing now begins!


Gem Forge: Hành Trình Tìm Nguyện Ước của Rồng

Cùng tham gia cuộc phiêu lưu tiếp theo với Aura Network để gửi nguyện ước đến Rồng và giành những phần thưởng hấp dẫn theo hướng dẫn dưới đây.

Gửi tới các Chiến Binh Rồng!

Tiếp nối hoạt động săn lì xì đầu năm Rồng, Aura Network mời bạn tham gia một cuộc phiêu lưu bí ẩn mới. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một nhiệm vụ đặc biệt sắp tới đây: Gem Forge: Hành Trình Tìm Nguyện Ước của Rồng!

Hãy cùng Aura khám phá những điều bí ẩn, chinh phục những thử thách thú vị và giành những phần thưởng đặc biệt nhé!

Chi tiết trò chơi dưới đây.

Tóm tắt chi tiết hoạt động

 • Người dùng có thể nâng cấp đá quý của họ bằng hệ thống Gem Forge.
 • Đá quý đã được nâng cấp có thể mở cánh cửa đến Nguyện Ước của Rồng, nơi phần thưởng của bạn đang chờ đợi.

Trong Nguyện Ước của Rồng, mỗi cuối tuần sẽ mở ra một cơ hội mới cho người chơi. Nếu chuỗi đá quý của bạn khớp với chuỗi được tạo ra ngẫu nhiên vào cuối tuần, bạn có thể giành được phần thưởng đặc biệt.

Lưu ý: Tất cả các Ngọc Rồng kiếm được từ hoạt động săn Lì Xì đầu năm đều đủ điều kiện tham gia chiến dịch này và bắt đầu từ một sao. Người dùng không cần phải hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào để nhận các đá quý mới.

Thời gian & Địa điểm

 • Thời gian: Từ ngày 25/03/2024
 • Địa điểm: gem.aura.network

Cách tham gia?

 • Bước 1: Truy cập vào liên kết và liên kết tài khoản X của bạn
 • Bước 2: Kết nối ví Aura của bạn (Cách tạo ví Aura)
 • Bước 3: Nâng cấp Ngọc Rồng của bạn
 • Bước 4: Sắp xếp Ngọc Rồng của bạn vào máy để gửi nguyện ước đến Rồng
 • Bước 5: Chờ đến cuối tuần để Aura tiết lộ một chuỗi Ngọc Rồng được tạo ra ngẫu nhiên. So sánh với chuỗi Ngọc Rồng của bạn - nếu trùng khớp, bạn sẽ giành được một phần thưởng đặc biệt.

Cơ chế nâng cấp Ngọc Rồng

 • Tất cả các Ngọc Rồng sẽ bắt đầu từ 1 sao và tăng lên đến 7 sao.
 • Hệ thống sẽ cung cấp 1 slot chính và 5 slot vật liệu. Kết hợp tối đa 5 Ngọc Rồng để nâng cấp - Ngọc cho vào rèn càng hiếm, tỉ lệ thành công càng cao.
 • Cẩn thận: Nếu việc nâng cấp của bạn thất bại, Ngọc Rồng của bạn sẽ giảm xuống 1 sao. Hãy cân nhắc kỹ nhé!

Nhiệm vụ thưởng thêm

Trong suốt chiến dịch sẽ có thêm những thử thách bất ngờ. Hoàn thành những nhiệm vụ này để mở khóa thêm những phần thưởng mới.

 • Nhiệm vụ: Sẽ được tiết lộ sớm.

Nguyện Ước của Rồng hoạt động như thế nào?

Sau khi nâng cấp được đá quý mong muốn, người chơi có thể kết hợp Ngọc Rồng của họ thành một tổ hợp và gửi Nguyện Ước đến Rồng.

Ví dụ về một tổ hợp:

Trắng (1 sao) Vàng (2 sao) Xanh (1 sao)

Vào cuối tuần, Aura sẽ tạo ra một tổ hợp ngẫu nhiên:

 • Trường hợp 1: Nếu tổ hợp của người chơi khớp với tổ hợp được tạo ra, họ sẽ giành được một phần thưởng và trở thành Chiến Binh Rồng. Ngọc trắng và xanh của họ sẽ bị tiêu biến, và Ngọc vàng hoặc/và đỏ của họ sẽ được trả lại.
 • Trường hợp 2: Nếu tổ hợp của người dùng không khớp với tổ hợp được tạo ra, họ sẽ không nhận được gì. Các viên Ngọc trắng và xanh sẽ bị đốt, và các viên Ngọc vàng hoặc/và đỏ của họ sẽ được trả lại.

Ngọc Rồng Tối Thượng là gì?

Là đỉnh cao của việc tinh chế một viên Ngọc Rồng cấp cao từ 7 viên ngọc cùng màu, từ cấp 1 đến cấp 7.

Ví dụ: Kết hợp Trắng 1 đến Trắng 7 tất yếu sẽ cho ra Ngọc Trắng Tối Thượng.

Lợi ích khi nắm giữ Ngọc Rồng Tối Thượng:

 • Đảm bảo 100% airdrop từ các dự án thuộc hệ sinh thái Aura.
 • ”Quyền lợi” được xác định bởi độ hiếm của Ngọc Rồng Tối Thượng

Đếm ngược tới cuộc phiêu lưu mới bắt đầu từ bây giờ! Chuẩn bị sẵn sàng nhé!

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.