Extended AURA Farming and Staking Pools

Aura Farming and Staking Pools for AURA hodlers has been extended to the next 12 weeks. Add liquidity, farm your LPs or stake AURA with us!

Русская версия нажмите здесь

Vietnamese article click here
📣
Updates on Nov 18th: Aura Network will extend both AURA Staking and Farming pools for the next 12 weeks!

Aura Network is glad to announce that Aura Farming and Staking Pools on Baryon Network has been extended.

This is a chance for AURA holders who missed our Staking and Farming pools to join. There are still 12 weeks to farm your LPs or stake AURA and earn up to 500% APR!

Farm AURA-BUSD LPs, Earn AURA

Extended Farming Pool Metrics

  • 🎁 Total rewards: 450,000 AURA
  • ⏳ Tentative duration: 12 weeks from Nov 19th

To participate in this campaign, please firstly provide liquidity for the pair AURA/BUSD on Liquidity. Then go to the BaryonFarm page and search for “AURA”; you’ll see the farming pool, where you can stake your AURA/BUSD LP tokens.

Important Note: Aura Network has opened new farming pool for AURA/BUSD LP tokens on Baryon Network. Current farmers don't need to do anything.

Check out the detailed guide:

Stake AURA, Earn AURA

Extended Staking Pool Metrics

  • 🎁 Total reward: 250,000 AURA
  • ⏳ Tentative duration: 12 weeks from Nov 19th

To start staking your AURA, please go to the BaryonStake page and search for “AURA”; you’ll see the staking pool, where you can stake your AURA tokens.

Important Note: Aura Network has opened new staking pool for AURA tokens on Baryon Network. Current stakers don't need to do anything.

Check out the detailed guide:

Now calling all our current AURA stakers and farmers! You don't need to do anything, the rewards will come!


Gia hạn thời gian diễn ra AURA Farming và Staking Pools

Aura Farming và Staking Pools cho AURA hodlers đã được kéo dài thêm 12 tuần. Cùng tham gia farm hoặc stake AURA với Aura Network trên Baryon theo thông tin dưới đây.

Extended AURA Farming and Staking Pools

Aura Network xin vui mừng thông báo Aura Farming and Staking Pools trên Baryon Network sẽ được gia hạn thêm 12 tuần kể từ ngày 19/11.

Đây là cơ hội cho những nhà đầu tư AURA đã bỏ lỡ các Staking and Farming pools có thể cùng tham gia. Vẫn còn 12 tuần để bạn có thể farm LPs hoặc stake AURA và nhận thưởng lên đến 500%/năm!

Farm AURA-BUSD LPs, Nhận thưởng AURA

Thông tin về việc gia hạn Farming Pool

🎁 Tổng phần thưởng: 450,000 AURA

⏳ Thời gian gia hạn: 12 tuần kể từ ngày 19/11

Để tham gia, trước tiên hãy cung cấp thanh khoản cho cặp AURA/BUSD trên Liquidity. Sau đó, truy cập trang BaryonFarm và tìm kiếm “AURA”; bạn sẽ thấy farming pool, để bắt đầu stake AURA/BUSD LP token của mình.

Lưu ý quan trọng: Aura Network vừa mở pool farming mới cho AURA/BUSD LP tokens trên Baryon Network. Người dùng đã đang tham gia farming không cần làm gì với sự thay đổi này.

Xem hướng dẫn chi tiết tại:

Stake AURA, Nhận thưởng AURA

Thông tin về việc gia hạn Staking Pool

🎁 Tổng phần thưởng: 250.000 AURA

⏳ Thời gian gia hạn: 12 tuần kể từ ngày 19/11

Để bắt đầu Stake AURA, vui lòng truy cập trang BaryonStake và tìm kiếm “AURA”; bạn sẽ thấy staking pool để bắt đầu stake AURA tokens.

Lưu ý quan trọng: Aura Network vừa mở pool staking mới cho AURA tokens trên Baryon Network. Người dùng đã đang tham gia staking không cần làm gì với sự thay đổi này.

Xem hướng dẫn chi tiết tại:

Cách thức tham gia vô cùng đơn giản với mức thưởng hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để trở thành AURA stakers và farmers nhé!

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.