Tutorial: How to stake AURA tokens on Baryon Network

Aura Network staking pool is now launched on Baryon Network. Earn up to 100% APR on your AURA tokens! Learn more about how to stake AURA here.

Русская версия нажмите здесь

Vietnamese article click here

$AURA STAKING TUTORIAL VIDEO IS LIVE! 📺

The staking rewards for popular coins vary from 5 to 20%. On Baryon Network, we are offering an APR of 100% for the AURA staking pool! AURA hodlers get a chance to share 250,000 $AURA in rewards when staking on Baryon!

Duration: extended for the next 12 weeks from Nov 19th
Total rewards (updated): 250,000 $AURA

It is as easy as it seems! This article will detail how to stake AURA tokens on Baryon.
Note: Kindly prepare a small amount of BNB tokens in advance for the transaction fees.

I. Connect Baryon Network on the Coin98 Super App

Step 1: Open the Coin98 Super App, select Browser.

Step 2: Enter “Baryon Network” on the search bar. Then, select the Baryon Network icon.

baryon connect 1

The system will automatically connect with the wallet that is displayed in the right corner of the screen. Users can change networks by switching their wallet.

II. Stake AURA on Baryon

Step 1: Click the browser icon and select Stake.

In the Stake section, select Stake AURA Earn AURA and click Enable. After that, choose Confirm. The system will ask for confirmation, if you agree, click Send.

Step 2: Click Stake and insert the number of AURA tokens you want to provide.

Click Stake Tokens to confirm. The system will ask for confirmation, if you agree, click Send.

*Note:

  • Users can add or remove tokens from the pool by using (+) and (-) buttons.
  • Users can obtain their rewards anytime by selecting Harvest → Confirm.

Hướng dẫn stake AURA token trên Baryon Network

Aura Network là một trong những dự án đầu tiên được mở staking pool trên Baryon Network với mức lợi nhuận 100%/năm. Xem hướng dẫn stake AURA trên Baryon tại đây.

VIDEO HƯỚNG DẪN STAKING $AURA

Mức thưởng staking cho những đồng tiền mã hoá phổ biến giao động khoảng 5 đến 20%. Trên Baryon Network, staking pool của AURA đang được áp dụng mức thưởng lên đến 100%/năm! AURA hodlers sẽ có cơ hội chia sẻ phần thưởng 250,000 AURA tokens khi tham gia staking trên Baryon!

Thời gian: gia hạn thêm 12 tuần từ ngày 19/11.
Tổng phần thưởng (đã cập nhật): 250,000 $AURA

Thao tác hoàn toàn đơn giản! Dưới đây là hướng dẫn stake AURA trên Baryon Network:
Lưu ý: Vui lòng chuẩn bị sẵn một số lượng nhỏ BNB tokens để trả phí giao dịch.

I. Kết nối Baryon Network trên Ứng dụng Coin98 Finance

Bước 1: Mở ứng dụng Coin98, chọn Trình duyệt.
Bước 2: Nhập “Baryon Network” trên thanh tìm kiếm. Sau đó, chọn biểu tượng Baryon Network.

baryon connect 1

Hệ thống sẽ tự động kết nối với ví được hiển thị ở góc phải màn hình. Người dùng có thể đổi mạng khác bằng cách chuyển đổi ví.

II. Bắt đầu stake AURA trên Baryon

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng trình duyệt và chọn Stake.

Trong phần Stake, chọn Stake AURA Earn AURA và nhấp vào Enable. Sau đó, chọn Confirm. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận, nếu bạn đồng ý thì bấm Send.

Bước 2: Nhấp vào Stake và nhập số lượng token bạn muốn gửi vào pool.

Nhấp vào Stake Tokens để xác nhận. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận, nếu bạn đồng ý thì bấm Send.

*Lưu ý:

  • Người dùng có thể thêm hoặc bớt token khỏi nhóm bằng cách sử dụng các nút (+) và (-).
  • Người dùng có thể rút lợi nhuận bất cứ lúc nào bằng cách chọn Harvest → Confirm.
You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.