Tutorial: How to farm AURA tokens on Baryon Network

Aura Network farming pool is now LIVE on Baryon Network with an APR of up to 500%. Learn how to farm AURA tokens on Baryon here.

Русская версия нажмите здесь

Vietnamese article click here

Large banks might earn you 0.01% to 7% a year, but how about farming? The AURA - BUSD LP Farming Pool is open with an APR of up to 500%!

Duration: extended for the next 12 weeks from Nov 19th.
Total rewards (updated): 450,000 AURA

It only takes 5 minutes to skin in the game! Here’s how to start earning more AURA on Baryon Network now:

Note: Kindly prepare a small amount of BNB tokens in advance for the transaction fees.

I. Connect Baryon Network on the Coin98 Super App

Step 1: Open the Coin98 Super App, select Browser.
Step 2: Enter “Baryon Network” on the search bar. Then, select the Baryon Network icon.  

baryon connect 1

The system will automatically connect with the wallet that is displayed in the right corner of the screen. Users can change networks by switching their wallet.

II. Add liquidity on Baryon Network

Step 1: Click the browser icon and select Liquidity. In the Pool section, click Add Liquidity.
Step 2:
- Choose the coin/token you want to add liquidity: AURA and BUSD.
*Note: If this is the first time you trade this asset on Baryon Network, click Approve. Then, click Confirm. The system will ask for confirmation, if you agree, click Send.
- Insert the number of tokens that you want to provide to the pool.

Step 3: Click Supply to add liquidity. The system will send the transaction information again, including the gas fee, rate and your share of the pool.
After that, click Supply again to confirm. The system will ask for confirmation, if you agree, click Send.

*Note: Users can go to the Pool section to get the detailed information about Baryon Network. The data provided may help you make more accurate investment decisions.

III. Farm AURA on BaryonFarm

After receiving AURA - BUSD LP tokens, you can provide liquidity to gain additional reward tokens.
Step 1: Click the browser icon and select Farm.
The system will ask for confirmation, if you agree, click Send.

Step 2: Click Stake and insert the number of tokens you want to provide to the pool. Click Stake to confirm. The system will ask for confirmation, if you agree, click Send.

*Note:

  • Before farming, please kindly check the APR, rewards and duration.
  • Users can add or remove LP tokens from the pool by using (+) and (-) buttons.
  • Users can obtain their rewards anytime by selecting Harvest → Confirm.

Hướng dẫn farm AURA token trên Baryon Network - Phiên bản Mobile

Aura Network farming pool đã có mặt trên Baryon Network với mức thưởng lên tới 500%/năm. Xem hướng dẫn farm AURA tokens trên Baryon tại đây.

Mức lợi nhuận trung bình của các ngân hàng lớn hiện nay khoảng 0.01 đến 7%/năm, còn Farming thì sao? AURA - BUSD LP Farming Pool hiện đã được kích hoạt với mức thưởng lên đến 500%/năm!

Thời gian: gia hạn thêm 12 tuần kể từ ngày 19/11.
Tổng phẩn thưởng (đã cập nhật): 450,000 AURA


Chỉ mất 5 phút để thực hiện toàn bộ thao tác! Dưới đây là hướng dẫn farm AURA trên Baryon Network:

Lưu ý: Vui lòng chuẩn bị sẵn một số lượng nhỏ BNB tokens để trả phí giao dịch.

I. Kết nối Baryon Network trên Ứng dụng Coin98 Finance

Bước 1: Mở ứng dụng Coin98, chọn Trình duyệt.
Bước 2: Nhập “Baryon Network” trên thanh tìm kiếm. Sau đó, chọn biểu tượng Baryon Network.

baryon connect 1

Hệ thống sẽ tự động kết nối với ví được hiển thị ở góc phải màn hình. Người dùng có thể đổi mạng khác bằng cách chuyển đổi ví.

II. Thêm thanh khoản trên Baryon Network

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng trình duyệt và chọn Liquidity. Trong phần Pool, nhấp vào Add Liquidity.
Bước 2:
- Chọn coin/token bạn muốn thêm thanh khoản. Tại đây, bạn chọn AURABUSD.
*Lưu ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn giao dịch tài sản này trên Baryon, chọn Approve. Sau đó, chọn Confirm. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận, nếu bạn đồng ý thì bấm Send.
- Nhập số lượng tokens bạn muốn gửi vào pool.

Bước 3: Nhấn Supply để thêm thanh khoản. Hệ thống sẽ gửi lại thông tin giao dịch, bao gồm phí gas, tỷ giá và phần chia của bạn trong pool.
Sau đó, bấm Supply một lần nữa để xác nhận. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận, nếu bạn đồng ý thì bấm Send.

*Lưu ý: Người dùng có thể vào phần Pool để xem thông tin chi tiết về Baryon Network. Dữ liệu được cung cấp có thể giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

III. Bắt đầu farm AURA BaryonFarm

Sau khi đã có token AURA - BUSD LP, bạn có thể bắt đầu farm đã kiếm thêm lợi nhuận
Bước 1: Nhấp vào biểu tượng trình duyệt và chọn Farm.
Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận, nếu bạn đồng ý thì bấm Send.

Bước 2: Nhấp vào Stake và chọn số lượng token bạn muốn gửi vào.
Bấm Stake để xác nhận. Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận, nếu bạn đồng ý thì bấm Send.

*Lưu ý:

  • Trước khi farm, vui lòng kiểm tra kỹ APR, phần thưởng và thời hạn.
  • Người dùng có thể thêm hoặc rút token khỏi pool bằng cách sử dụng các nút (+) và (-).
  • Người dùng có thể rút lợi nhuận bất cứ lúc nào bằng cách chọn Harvest → Confirm.
You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.