Aura DApp 101: Introducing AuraScan - Not just any blockchain explorer

AuraScan - an ultimate blockchain explorer of Aura Network - complete access to the on-chain data and bring convenience with various features.

Русская версия нажмите здесь

The formula is defined in the APPENDIX section

Anyone involved in the cryptocurrency market will certainly be interested in two critical factors: accuracy and transparency. Since the beginning of the cryptocurrency market,  there exists the need to search and track such information as amount transacted, sources and destination of funds, and status of the transactions.

So how can users find the data? This question leads to a crucial concept - a blockchain "explorer." A blockchain explorer is an online tool that stores and allows users to look up all the activities and data on one or multiple blockchains (if supported). In a word, blockchain explorer is considered the Google of cryptocurrencies and blockchain. Thus, building and maintaining a blockchain explorer is a complex task that many chains decided not to develop their own but connect to some other open-sourced solution.

With that said, the development team of Aura Network proudly introduces our ultimate blockchain explorer - AuraScan - in order not just to give Aura users and developers complete access to the on-chain data but also to bring convenience with various features.

What is AuraScan?

Positioned as the essential tool of the Aura ecosystem, AuraScan is not just a blockchain explorer providing search and analytical data of Aura Network but also features important functionalities related to smart contracts.

On AuraScan, users can:

 • Query basic on-chain information, such as blocks, transactions,
 • Participate in the governance of the network through delegation and proposal votings,
 • For developers: Lookup, verify, and perform various interactions with smart contracts, including your own.

AuraScan is now available for our latest Euphoria testnet with features being continuously updated and is found at: https://euphoria.aurascan.io/

Why AuraScan?

AuraScan possesses three key strengths to be the ultimate blockchain explorer in the Cosmos ecosystem, including:

 • One of the first Cosmos explorers that supports smart contracts: in the Cosmos ecosystem, only 4 to 5 out of 41 chains currently support smart contract tools. AuraScan will be the next Cosmos-based blockchain explorer featuring a built-in tool that can do this. “We have seen several chains in the Cosmos ecosystem that support smart contracts, but only a few of them can optimize smart contract interaction. This is where AuraScan comes into play.” - said Long Nguyen, CTO of Aura Network.
 • User-friendly interface and experience: AuraScan is inspired by the user interface and experience of Etherscan, one of the leading tools for accessing reliable Ethereum blockchain data. Thus, users will benefit from a smooth onboarding process when navigating through AuraScan.
 • Intuitive connection between smart contracts and tokens: For chains that support smart contracts, the value prop of any blockchain explorers is the ability to define the relation between a specific smart contract and its token, if any. However, this relation merely stops at deciding whether a smart contract is a token or not. At AuraScan, we further amaze users by providing all the information related to that token. Users can search to see the token price, price change, 24h volume, circulating market cap, on-chain market cap, token holders, etc. - all on AuraScan! Of course, we support both CW-20 tokens and CW-721 tokens (NFTs).

AuraScan features in details

 • On-chain information lookup: AuraScan allows users to view the assets held on any wallet address. Enter any address, block height, or transaction hash into the search box to see the related details.
 • Staking: the process of locking up AURA is to provide economic security for a public blockchain, earn rewards, and vote for the future. Aura holders that do not operate validators can participate in securing the network by a mechanism called Delegation.
  - Delegate to a validator: After selecting a trusted validator, Aura holders start delegating with an amount of AURA and paying a transaction fee for the delegation transaction.

 - Undelegate from a validator: Staking will lock your funds for 21+ days, so  you will need to undelegate so your staked assets will be liquid again.
 - Redelegate to another validator: After staking to a validator successfully,  you want to switch to validators, redelegate to stake your assets to another          validator immediately.

 • Voting: AURA stakers can vote on proposals that enter the voting period with a voting power proportional to their amount of staked AURA. If the Aura stakers do not vote, they inherit the vote from their delegated validators.
 • Smart contracts:
  - Develop and deploy smart contracts.
  - Verify and publish the source code of contracts deployed on-chain.

How to use AuraScan Guide

To explore how to use AuraScan features, visit our guideline here:

*Note: Euphoria faucet has been opened to claim test tokens. GUIDE HERE.

The road ahead

Overall, AuraScan is a great place to start for users who want to explore the full range of blockchain functionalities and what information they can garner from a blockchain explorer. On the launch of Mainnet, Aura Network will continue to build and complete the full features of AuraScan.


[APPENDIX]

Bất kỳ ai tham gia vào thị trường tiền điện tử chắc chắn sẽ quan tâm đến hai yếu tố quan trọng: tính chính xác và tính minh bạch. Kể từ khi bắt đầu có thị trường tiền điện tử, dần xuất hiện các nhu cầu tìm kiếm và theo dõi các thông tin số tiền đã giao dịch, nguồn và điểm đến của nguồn vốn và trạng thái của các giao dịch.

Vậy làm cách nào để người dùng có thể tìm thấy dữ liệu? Câu hỏi này dẫn đến một khái niệm quan trọng - “trình duyệt” blockchain. Trình duyệt blockchain là một công cụ trực tuyến lưu trữ và cho phép người dùng tra cứu tất cả các hoạt động và dữ liệu trên một hoặc nhiều blockchain (nếu được hỗ trợ). Nói cách khác, trình duyệt blockchain được coi là Google của tiền điện tử và blockchain. Do đó, việc xây dựng và duy trì một trình duyệt blockchain là một nhiệm vụ phức tạp mà nhiều chuỗi đã quyết định không phát triển chuỗi riêng của họ mà kết nối với một số giải pháp nguồn mở khác.

Do đó, đội ngũ phát triển của Aura Network tự hào giới thiệu trình duyệt blockchain của chúng tôi - AuraScan - để không chỉ cung cấp cho người dùng và nhà phát triển Aura quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu trên chuỗi mà còn mang lại sự tiện lợi với các tính năng khác nhau.

AuraScan là gì?

Được định vị là công cụ thiết yếu của hệ sinh thái Aura, AuraScan không chỉ là một trình duyệt blockchain để tìm kiếm và phân tích dữ liệu của Aura Network mà còn có các chức năng quan trọng khác liên quan đến hợp đồng thông minh.

Trên AuraScan, người dùng có thể:

 • Truy vấn thông tin cơ bản trên chuỗi, chẳng hạn như khối, giao dịch,
 • Tham gia vào việc quản trị mạng thông qua việc ủy quyền và bỏ phiếu đề xuất,
 • Đối với nhà phát triển: Tra cứu, xác minh và thực hiện các tương tác khác nhau với các hợp đồng thông minh, bao gồm cả hợp đồng của chính bạn.

AuraScan hiện đã có trên phiên bản mới nhất của Euphoria testnet với các tính năng được cập nhật liên tục, khám phá ngay tại: https://euphoria.aurascan.io/

Tại sao nên trải nghiệm AuraScan?

AuraScan sở hữu ba điểm mạnh chính để trở thành một trình duyệt blockchain tối tân trong hệ sinh thái Cosmos, bao gồm:

 • Một trong những Cosmos explorer đầu tiên hỗ trợ hợp đồng thông minh: trong hệ sinh thái Cosmos, chỉ có 4 đến 5 trong số 41 chuỗi hiện hỗ trợ hợp đồng thông minh. AuraScan sẽ là trình duyệt blockchain dựa trên Cosmos tiếp theo có công cụ tích hợp có thể thực hiện điều này. “Chúng tôi đã thấy một số chuỗi trong hệ sinh thái Cosmos hỗ trợ hợp đồng thông minh, nhưng chỉ một vài chuỗi trong số đó có thể tối ưu hóa tương tác hợp đồng thông minh. Đây là lúc AuraScan phát huy tác dụng." - Long Nguyễn, CTO của Aura Network cho biết.
 • Giao diện và trải nghiệm thân thiện với người dùng: AuraScan được lấy cảm hứng từ giao diện và trải nghiệm người dùng của Etherscan, một trong những công cụ đáng tin cậy hàng đầu để truy cập dữ liệu chuỗi khối Ethereum. Do đó, người dùng sẽ có được trải nghiệm mượt mà khi điều hướng trong AuraScan.
 • Kết nối trực quan giữa hợp đồng thông minh và tokens: Đối với các chuỗi hỗ trợ hợp đồng thông minh, giá trị của bất kỳ trình duyệt blockchain nào nằm ở khả năng xác định mối quan hệ giữa một hợp đồng thông minh cụ thể và token của nó, nếu có. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ dừng lại ở việc quyết định xem một hợp đồng thông minh có phải là một token hay không. Tại AuraScan, chúng tôi còn khiến người dùng ngạc nhiên hơn nữa bằng cách cung cấp tất cả thông tin liên quan đến token đó. Người dùng có thể tìm kiếm để xem giá token, sự thay đổi giá, volume trong 24 giờ, tính toán market cap, on-chain market cap, token holders, v.v. - tất cả đều có trên AuraScan! Tất nhiên, chúng tôi hỗ trợ cả CW-20 tokens và CW-721 tokens (NFT).

Chi tiết các tính năng của AuraScan

 • Tra cứu thông tin on-chain: AuraScan cho phép người dùng xem các tài sản có trong bất kỳ địa chỉ ví nào. Nhập bất kỳ địa chỉ, block height, hoặc mã giao dịch nào vào hộp tìm kiếm để xem các thông tin chi tiết liên quan.
 • Staking: quá trình khóa AURA là để cung cấp bảo mật cho một blockchain công khai, nhận phần thưởng và vote cho tương lai. Aura holders không làm validators thì có thể tham gia vào việc bảo mật mạng bằng một cơ chế được gọi là Delegate (Ủy quyền).
  - Delegate (ủy quyền) cho một validator: Sau khi chọn validator đáng tin cậy, Aura holder bắt đầu ủy quyền với một lượng AURA và trả phí giao dịch cho giao dịch ủy quyền.

 - Undelegate (hoàn tác) từ một validator: Việc đặt cọc sẽ khóa funds của bạn trong hơn 21 ngày, vì vậy bạn sẽ cần phải hoàn tác lại để tài sản đã stake
   của bạn sẽ thanh khoản trở lại.
 - Redelegate (chuyển hướng ủy quyền) sang validator khác: Sau khi stake một validator thành công, bạn muốn đổi validator, hãy chuyển hướng lại để stake tài sản của bạn cho một validator khác ngay lập tức.

 • Voting: AURA stakers có thể vote cho các đề xuất bước vào giai đoạn voting với quyền biểu quyết tỷ lệ thuận với số lượng AURA được stake của họ. Nếu những người tạo Aura không vote, họ sẽ kế thừa phiếu bầu từ những validators được ủy quyền của họ.
 • Hợp đồng thông minh:
  - Phát triển và triển khai các hợp đồng thông minh.
  - Xác minh và xuất bản mã nguồn của các hợp đồng được triển khai trên chuỗi.

Cách dùng hướng dẫn sử dụng AuraScan

Để khám phá cách sử dụng các tính năng AuraScan, hãy truy cập hướng dẫn tại đây:

*Note: Euphoria faucet đã mở cho người dùng nhận test tokens. Hướng dẫn tại đây.

Tổng kết

Nhìn chung, AuraScan là một nơi lý tưởng để bắt đầu cho những người dùng muốn khám phá toàn bộ các chức năng của blockchain và những thông tin họ có thể thu thập từ một trình duyệt blockchain. Khi ra mắt Mainnet, Aura Network sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tính năng đầy đủ của AuraScan.

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.