Aura Network Trading Competition 2.0 - Trade & Earn up to 250,000 AURA

The Aura Network Trading Competition is back with new challenges and attractive rewards. Trade now to win a prize!
Vietnamese article click here

Following the great success of the previous competition, the trading race in the end of this year offers exciting challenges and rewards up to 250,000 $AURA.

ACTIVITY 1: Aura Network Trading Competition | 230,000 AURA Prize Pool

Competition Details

 • Trading pair: AURA/BUSD
 • Total prize: 230,000 AURA
 • Duration: 8:30 PM, Dec 6, 2022 - 11:59 PM, Dec 20, 2022 (UTC+7)

Rewards Structure

Top 100 addresses with the highest trading volume of AURA/BUSD trading pairs during the competition period will share a pool of 230,000 AURA.

The prize pool will be distributed according to the following table:

Rank

Rewards Per Winner (AURA)

Top 1 

50,000

Top 2

30,000

Top 3

15,000

Top 4 - 10

5,000

Top 11 - 20

3,000

Top 21 - 50 

1,500

Top 51 - 100

500

How to join the competition

On desktop

 • Step 3: Go to Baryon Snapshot and connect your wallet
 • Step 4: Find the Aura Network Trading Competition & select “Join
 • Step 5: Go to “Swap” & start trading the AURA/BUSD pair.

On mobile

 • Step 1: Download Coin98 Super App for iOS / Android.
 • Step 2: Create or import your BNB Smart Chain wallet (Creating a new wallet is highly suggested)
 • Step 3: Select “Dapp Browsers” on Coin98 Super App & Search for “Baryon Network”
 • Step 4: Go to Baryon Snapshot
 • Step 5: Find the Aura Network Trading Competition & select “Join”
 • Step 6: Go to “Swap” & start trading the AURA/BUSD pair.

*Note:

 • All transactions must be made on Baryon Website or Baryon dApp on Coin98 Super App Dapp Browsers to be eligible for the rewards.
 • Swaps made on other user interfaces won’t be eligible for the rewards.
 • The Trading Volume for the competition is only eligible after you click Join.

ACTIVITY 2: Social Event | 20,000 AURA

Users who join the social event through the Gleam.io link and finish the below tasks will have a chance to share a pool of 20,000 AURA

The reward structure for the side quest will be:

20,000 AURA distributed to our social event winners as below:

Random Slots (AURA Per Winner)

100 Slots

100

Top Ref

Top 1

5,000

Top 2

3,000

Top 3

2,000

 • 10000 AURA distributed equally to 100 lucky qualified participants, equivalent to 100 AURA/slot.
 • 10000 AURA distributed to the top 3 referrers.

Duration: 08:30 PM, Dec 6, 2022 - 11:59 PM, Dec 20, 2022 (UTC+7)

Terms & Conditions

 • All Aura users are welcome to join the competition.
 • For eligibility and counting, the Join Date and Trading Volume must fall within the competition's time frame. The only trading volume that happens after you click Join is eligible and counted for the competition.
 • Any transactions made on other platforms except Baryon Network Website or Baryon dApp on Coin98 Super App Dapp Browsers are not eligible for the competition.
 • Only trading volume via the AURA-BUSD pair on Baryon Website or Baryon dApp on Coin98 Dapp Browser is counted.
 • The rewards will be distributed to your BEP20 wallet address through the Coin98 Vault on Coin98 within 14 business days after the winner's announcement.
 • Participants are not allowed to change the winning wallet address.
 • Any other feedback related to the competition can be sent to Baryon Telegram.
 • Baryon Network reserves the right to change these terms and conditions at any time without prior notice.
 • Any cheat detected will automatically be handled without notice.
 • Baryon Network reserves the right to dismiss any complaints that we believe are clearly fraudulent.
 • All final decisions belong to the Baryon Network.

About Aura Network

Aura Network is an ecosystem built to accelerate global NFTs adoption. Aura Network focuses on building the Internet of NFTs and bringing NFT and web3 to the masses.

Website | Twitter | Discord | Telegram

About Baryon Network

Incubated by Coin98 Labs, Baryon Network is a BNB Chain-based Premier Suite of DeFi Products containing three fundamental building blocks: BaryonSwap (AMM), BaryonFarm, and BaryonStake.

Website | Twitter | Blog | Telegram | Discord


Aura Network Trading Competition 2.0 - Giao dịch để nhận phần thưởng lên tới 250,000 AURA

Aura Network Trading Competition đã quay trở lại với phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Bắt đầu giao dịch ngay bây giờ để nhận giải thưởng lên tới 250,000 $AURA!

Tiếp nối thành công của Trading Competition trước, Trading Competition dịp cuối năm này mang đến những thử thách thú vị và phần thưởng lên tới 250.000 $AURA.

THỬ THÁCH 1: Aura Network Trading Competition | Giải thưởng 230,000 AURA

Chi tiết sự kiện

 • Cặp giao dịch: AURA/BUSD
 • Tổng giải thưởng: 230,000 AURA
 • Thời gian: 8:30 PM 06/12/2022 - 11:59 PM 20/12/2022 (UTC+7)

Cơ cấu phần thưởng

Top 100 địa chỉ có khối lượng giao dịch cặp AURA/BUSD cao nhất trong thời gian diễn ra cuộc thi sẽ được chia tổng giải thưởng 230.000 AURA.

Tổng giải thưởng sẽ được phân phối theo bảng sau:

Thứ Hạng

Phần thưởng/ người chiến thắng (AURA)

Top 1 

50,000

Top 2

30,000

Top 3

15,000

Top 4 - 10

5,000

Top 11 - 20

3,000

Top 21 - 50 

1,500

Top 51 - 100

500

Hướng dẫn tham gia cuộc thi

Trên máy tính

 • Bước 3: Đi đến Baryon Snapshot và liên kết ví của bạn
 • Bước 4: Tìm  Aura Network Trading Competition và chọn “Join
 • Bước 5: Đi đến “Swap” & và bắt đầu giao dịch cặp AURA/BUSD.

Trên điện thoại

 • Bước 1: Tải Coin98 Super App dành cho iOS / Android.
 • Bước 2: Tạo hoặc khôi phục ví BNB Smart Chain của bạn (Khuyến khích tạo ví mới)
 • Bước 3: Chọn “Dapp Browsers” trên Coin98 Super App & tìm kiếm “Baryon Network”
 • Bước 4: Đi đến Baryon Snapshot
 • Bước 5: Tìm kiếm Aura Network Trading Competition & chọn “Join”
 • Bước 6: Đi đến “Swap” & bắt đầu giao dịch cặp AURA/BUSD.

*Lưu ý:

 • Tất cả các giao dịch phải được thực hiện trên Trang web Baryon hoặc Baryon dApp trên Trình duyệt Dapp Coin98 Super App để đủ điều kiện nhận phần thưởng.
 • Các giao dịch Swap được thực hiện trên các giao diện người dùng khác sẽ không đủ điều kiện nhận phần thưởng.
 • Khối lượng giao dịch cho cuộc thi chỉ hợp lệ sau khi bạn nhấp vào Tham gia.

THỬ THÁCH 2: Social Event | Giải thưởng 20,000 AURA

Người dùng tham gia social event qua Gleam.io link và hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây để có cơ hội được chia sẻ phần thưởng lên tới 20,000

Cơ cấu phần thưởng cho nhiệm vụ phụ:

20,000 AURA được phân phối tới các người chiến thắng social event như sau:

Ngẫu nhiên (AURA/ người chiến thắng)

100 Người

100

Người được mời nhiều nhất

Top 1

5,000

Top 2

3,000

Top 3

2,000

 • 10000 AURA được phân phối đều cho 100 người tham gia may mắn, tương đương 100 AURA/người
 • 10000 AURA được phân phối cho top 3 người mời được nhiều người tham gia nhất

Thơi gian: 08:30 PM 06/12/2022 - 11:59 PM 20/12/2022 (UTC+7)

Điều khoản và điều kiện

 • Tất cả người dùng Aura đều có cơ hội tham gia cuộc thi.
 • Để đủ điều kiện và được tính điểm, Ngày tham gia và Khối lượng giao dịch phải nằm trong khung thời gian của cuộc thi. Chỉ khối lượng giao dịch xảy ra sau khi bạn nhấp vào Tham gia mới đủ điều kiện và được tính cho cuộc thi.
 • Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên các nền tảng khác, ngoại trừ Baryon Network Website hoặc Baryon dApp trên Trình duyệt Dapp Coin98 Super App, đều không đủ điều kiện tham gia cuộc thi.
 • Chỉ khối lượng giao dịch thông qua cặp AURA-BUSD trên Website Baryon hoặc dApp Baryon trên Trình duyệt Dapp Coin98 mới được tính.
 • Phần thưởng sẽ được phân phối đến địa chỉ ví BEP20 của bạn thông qua Coin98 Vault trên Coin98 trong vòng 14 ngày làm việc sau khi công bố người chiến thắng.
 • Người tham gia không được phép thay đổi địa chỉ ví nhận thưởng khi chiến thắng.
 • Mọi phản hồi khác liên quan đến cuộc thi có thể được gửi đến Baryon Telegram.
 • Baryon Network có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Mọi hành vi gian lận bị phát hiện sẽ tự động bị xử lý mà không cần báo trước.
 • Baryon Network có quyền bác bỏ bất kỳ khiếu nại nào mà chúng tôi cho rằng gian lận.
 • Tất cả các quyết định cuối cùng thuộc về Baryon Network.

Về Aura Network

Aura Network là một hệ sinh thái được xây dựng để đẩy nhanh việc áp dụng NFT trên toàn cầu. Aura Network tập trung vào việc xây dựng “The Internet of NFT” và đưa NFT và web3 đến với đại chúng.

Website | Twitter | Discord | Telegram

About Baryon Network

Được ươm tạo bởi Coin98 Labs, Baryon Network là Bộ sản phẩm DeFi cao cấp dựa trên Chuỗi BNB chứa ba khối xây dựng cốt lõi: BaryonSwap (AMM), BaryonFarm và BaryonStake.

Website | Twitter | Blog | Telegram | Discord

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.