MEXC Trade Mining - Trade to Mine 150,000 AURA

The year-end Trade Mining event exclusively for AURA holders on MEXC exchange will start this December 8th. Trading now to win a share of 150,000 AURA!
Vietnamese article click here

To appreciate the community members for their support, Aura Network team will collaborate with MEXC to host a Trade Mining event exclusively for AURA holders on MEXC exchange. There will be a total of 150,000 AURA up for grabs!

 • Event Period: Dec 8th 16:00 - Dec 9th 15:59 (UTC)
 • Join the event now through MEXC website or MEXC app.

Rules

 • Users can trade AURA to win a share of 150,000 AURA in proportion to the total amount of AURA traded during the event period.
 • The system will automatically distribute rewards to users’ accounts at Dec 10th 3:00 PM (UTC+7).

Terms & Conditions

 • Valid Trading Volume = Buys + Sells.
 • The maximum reward for each user is 7,500 AURA.
 • Users can only share rewards when their comprehensive trading fee rate exceeds 0.08% (Individual Trading fee rate = Individual trading fees generated by trading AURA/Individual trading volumes of AURA)
 • This event is limited to master accounts, and not available for sub-accounts.
 • Valid Trading Volume will only be counted for trading volume accumulated with trading fees.
 • Market makers, API traders, and institutional accounts are unable to participate in this event.
 • MEXC reserves the right to disqualify users that are deemed to be wash trading, illegally bulk registered accounts, as well as trades that display attributes of self-dealing or market manipulation.
 • All participating users are deemed to participate voluntarily. This event does not constitute any investment advice.
 • MEXC reserves the right to interpret this event at our sole discretion.

Risk Reminder

Users are strongly advised to do their own research before participating. Nothing herein shall be construed as financial advice or recommendation to participate in the associated network. The price of the project token may fluctuate greatly due to market conditions and other factors. Withdrawal for the project token may be suspended (fully/partially) due to the token mechanism.

About Aura Network

Aura Network is an ecosystem built to accelerate global NFTs adoption. Aura Network focuses on building the Internet of NFTs and bringing NFT and web3 to the masses.

Website | Twitter | Discord | Telegram

About MEXC

Founded in 2018, MEXC Global is known as the exchange of high performance and mega transaction matching technology. Currently, MEXC Global caters to more than 10 million users in more than 170 countries and regions around the world.

Website | Twitter | Discord | Telegram | Blog


MEXC Trade Mining - Giao dịch để nhận phần thưởng lên đến 150,000 AURA

Sự kiện Trade Mining cuối năm dành riêng cho người dùng sàn giao dịch MEXC sẽ bắt đầu vào ngày 8/12 này. Tham gia giao dịch ngay để nhận giải thưởng lên đến 150,000 AURA!

Để tri ân sự ủng hộ nhiệt thành từ cộng đồng thời gian qua, Aura Network sẽ kết hợp cùng MEXC tổ chức sự kiện Trade Mining dành riêng cho các AURA holders sàn giao dịch MEXC. Tổng giải thưởng 150,000 AURA chia đều cho toàn bộ người thắng cuộc.

 • Thời gian diễn ra sự kiện: 23h00 ngày 8/12 - 22h59 ngày 9/12 (UTC+7)
 • Tham gia ngay bằng cách truy cập vào website hoặc ứng dụng của MEXC.

Thể lệ

 • Người tham gia có thể giao dịch AURA để chia tổng phần thưởng 150,000 AURA, theo tỷ lệ tính trên tổng số AURA được giao dịch trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Hệ thống sẽ tự động trao thưởng vào tài khoản người chơi lúc 15h00 ngày 10/12/2022 (UTC+7).

Điều khoản và điều kiện

 • Khối lượng giao dịch hợp lệ = Mua + Bán.
 • Phần thưởng tối đa cho mỗi người chơi là 7,500 AURA.
 • Người dùng chỉ được nhận thưởng khi tổng tỷ lệ phí giao dịch của họ vượt quá 0.08% (Tỷ lệ phí giao dịch cá nhân = Phí giao dịch cá nhân được tạo ra khi giao dịch AURA/Khối lượng giao dịch AURA của cá nhân đó)
 • Sự kiện chỉ giới hạn tham gia cho các tài khoản chính, không áp dụng cho các tài khoản phụ.
 • Khối lượng giao dịch hợp lệ sẽ chỉ được tính cho khối lượng giao dịch tích lũy với phí giao dịch.
 • Các nhà tạo lập thị trường, API trader và tài khoản tổ chức sẽ không thể tham gia sự kiện này.
 • MEXC có quyền loại những người dùng có dấu hiệu gian lận như giao dịch wash trade, tạo nhiều tài khoản với số lượng lớn, cũng như thực hiện các giao dịch tư lợi hoặc thao túng thị trường.
 • Tất cả người chơi tham gia chương trình đều là tự nguyện. Sự kiện này không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
 • Tất cả các quyết định cuối cùng thuộc về MEXC.

Cảnh báo rủi ro

Người chơi được khuyến khích đọc kỹ các thể lệ, điều khoản cũng như tự nghiên cứu trước khi tham gia sự kiện. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về tài chính hay khuyến nghị tham gia vào bất kỳ mạng lưới liên kết nào. Giá trị token của dự án có thể biến động tùy vào tình hình trị trường và các yếu tố khác. Việc rút token của dự án có thể bị tạm dừng (một phần hoặc toàn bộ) dựa trên cơ chế của token.

Về Aura Network

Aura Network là một hệ sinh thái được xây dựng để đẩy nhanh việc áp dụng NFT trên toàn cầu. Aura Network tập trung vào việc tạo nên “The Internet of NFT”, qua đó đưa NFT và web3 đến gần hơn với đại chúng.

Website | Twitter | Discord | Telegram

Về MEXC

Được thành lập vào năm 2018, MEXC Global được biết đến là sàn giao dịch có hiệu suất cao và giao dịch tích hợp công nghệ lớn. Hiện tại, MEXC Global phục vụ hơn 10 triệu người dùng tại hơn 170 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Website | Twitter | Discord | Telegram | Blog

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.