Community Campaign: Explore Pyxis Safe to Earn 50,000 $AURA

The second game for the Aura Community in “The Game of Harmony” series is now available! Join us by following the rules below.

Русская версия нажмите здесь

Vietnamese article click here

The first game of “The Game of Harmony” series for the Aura Community to experience AuraScan has come to an end with a lot of positive feedbacks. Next comes another game for community to try out the second dApp developed by Aura Network - Pyxis Safe.

Community Campaign: Explore Pyxis Safe to Earn 50,000 $AURA

💡
Join here: GLEAM

Campaign period

Sep 28th - Oct 8th 17:00 (UTC+8)

Rewards structure

Total 50,000 $AURA in rewards to be shared!

The total prize is divided into 2 separated pools:

🎉 Pool 1: 25,000 $AURA for Mini-game 1

25,000 $AURA will be equally distributed to the Top 50 participants by scores counted in the Mini-game 1 (500 $AURA each).

🎉  Pool 2: 25,000 $AURA for Mini-game 2

25,000 $AURA will be equally distributed to the Top 50 participants by scores counted in the Mini-game 2 (500 $AURA each).

In case there are more than 50 users who score the same points, the prize will be randomly distributed to these top users.

Especially, there are some secret gifts for game achievement, which will be revealed at the end of the game.

Tasks to be completed

Participants are recommended to complete all the tasks below to maximize their rewards. There are 2 mini games to interact with Pyxis Safe, besides with other Gleam tasks for social activities.

🚩 Mini-game 1: First experience (5 days: Sep 28th 17:01 - Oct 3rd 17:00 UTC+8)

Use Pyxis Safe to create transactions in any network which Pyxis supports.

To participate in this game, players need to create a Safe with threshold ⅔ and send transactions from the Safe to anywhere.

Supported testnet networks: Aura (Euphoria), CosmosHub/ATOM (Theta), Evmos.

Daily repeatable tasks (once per day)

 • A multisig transaction in Euphoria Testnet: 20 points each.
 • A multisig transaction in Theta Testnet: 10 points each.
 • A multisig transaction in Evmos Testnet: 10 points each.

Daily snapshot time of Leaderboard is at 17:00 UTC+8.

🚩 Mini-game 2: Matchmaking (4 days: Oct 4th 17:01 - Oct 8th 17:00 UTC+8)

Rules:

 • Everyday, Aura team will randomly match 3 players into a group by Discord usernames registered in Gleam. Players need to send at least 1 transaction on each chain from a Safe created from these 3 accounts (⅔ policy).
 • Users will be invited to join Pyxis Matchmaking Discord channel by Admins to connect with your group members about creating Safe, making and approving transactions. Follow the instructions on that channel to play this game.
  Notes: Aura Team is not responsible for helping players to contact your group members to complete the tasks.
 • It’s highly RECOMMENDED to join BOTH MINI-GAMES to maximize your points and ensure fairness for others.

Daily repeatable tasks (once per day)

Create a Safe with 2 other players in your group  (⅔ policy), then complete these tasks:

 • A multisig transaction in Euphoria Testnet: 20 points each.
 • A multisig transaction in Theta Testnet: 10 points each.
 • A multisig transaction in Evmos Testnet: 10 points each.

Daily snapshot time of Leaderboard is at 17:00 UTC+8.

Guide to make transaction with Pyxis Safe

You will need to claim Test tokens first. Then, let’s get started with Pyxis Safe:

Step 1: Connect your wallet
Step 2: Create a new Safe
Step 3: Make transactions

*Important Notes: As you have to make transaction in 3 different networks, please note that:

 • You need to claim Test tokens for each network: GUIDE HERE.
 • You need to go through 3 steps above for each network: GUIDE HERE.
 • Don’t forget to switch to the network you want to make transaction in.

SECRET CODE: PYXIS

Terms and Conditions

 • Everyone is welcome to join the event.
 • Players are encouraged to use the same wallet address as the previous Harmony games.
 • Any transactions made on other platforms except Pyxis are not eligible for the event.
 • The results will be announced within 14 business days after the end of the event.
 • The rewards will be distributed directly to your BEP-20 wallet address within 14 business days after the winner's announcement.
 • Any participation information changes after the event ends shall be deemed invalid.
 • Any complaints about the results should be submitted before Oct 6th. The Aura Network team will not be responsible for any complaints after this time.
 • Aura Network reserves the right to change these terms and conditions at any time without prior notice.
 • Any cheat detected will automatically be handled without notice.
 • Aura Network reserves the right to dismiss any complaints that we believe are clearly fraudulent.
 • All final decisions belong to Aura Network.

About The Game of Harmony

The event includes 02 games for the Aura Community, namely to experience AuraScan and Pyxis Safe to earn up to 150,000 $AURA. Participants can complete several tasks throughout the campaign to accumulate points.


Community Campaign: Trải nghiệm Pyxis Safe để nhận 50,000 $AURA

Tựa game đầu tiên của series “The Game of Harmony” khuyến khích Cộng đồng Aura trải nghiệm AuraScan đã kết thúc với rất nhiều phản hồi tích cực. Nối tiếp sau đây là trò chơi cho cộng đồng có cơ hội dùng thử dApp thứ hai do Aura Network phát triển - Pyxis Safe.

👉 Tham gia ngay tại: GLEAM

Thời gian diễn ra

28/09 - 08/10 17:00 (UTC+8)

Cơ cấu phần thưởng

Tổng giải thưởng 50,000 $AURA được chia thành 2 giải:

🎉 Pool 1: 25,000 $AURA cho Mini-game 1

 • 25,000 $AURA sẽ được chia đều cho 50 người tham gia có điểm cao nhất trong Mini-game 1 (500$ AURA mỗi người).

🎉  Pool 2: 25,000 $AURA cho Mini-game 2

 • 25,000 $AURA sẽ được chia đều cho 50 người tham gia có điểm cao nhất trong Mini-game 2 (500$ AURA mỗi người).

Trong trường hợp có hơn 50 người chơi có số điểm bằng nhau, giải thưởng sẽ được phân bổ ngẫu nhiên cho những người chơi dẫn đầu này.

Đặc biệt, sẽ có một số phần quà bí mật dành cho người chơi khi đạt được những thành tích nhất định trong trò chơi. Phần quà bí mật này sẽ được bật mí vào cuối game.

Nhiệm vụ cần hoàn thành

Người tham gia được khuyến khích nên hoàn thành tất cả các nhiệm vụ bên dưới để tối đa phần thưởng. Có 2 mini-games để tương tác với Pyxis Safe, bên cạnh các nhiệm vụ Gleam khác.

🚩 Mini-game 1: First experience (3 ngày: 28/09 17:01 - 03/10 17:00 UTC+8)

Sử dụng Pyxis Safe để tạo giao dịch trong bất kỳ mạng nào mà Pyxis hỗ trợ.

Để tham gia trò chơi này, người chơi cần tạo một Safe với ngưỡng 2/3 và gửi các giao dịch từ Safe đến bất kỳ đâu.

Các mạng testnet được hỗ trợ: Aura (Euphoria), CosmosHub / ATOM (Theta), Evmos.

Nhiệm vụ hằng ngày (mỗi ngày một lần)

 • Một giao dịch multisig trong Euphoria Testnet: 20 điểm cho mỗi giao dịch.
 • Một giao dịch multisig trong Theta Testnet: 10 điểm cho mỗi giao dịch.
 • Một giao dịch multisig trong Evmos Testnet: 10 điểm cho mỗi giao dịch.

Thời gian snapshot hàng ngày của Bảng xếp hạng là lúc 17:00 UTC+8.

🚩 Mini-game 2: Matchmaking (4 ngày: 04/10 17:01 - 08/10 17:00 UTC+8)

Luật chơi:

 • Hàng ngày, Aura Team ghép ngẫu nhiên 3 người chơi thành một nhóm theo tên Discord mà người chơi đã đăng ký trong Gleam. Người chơi cần thực hiện ít nhất 1 giao dịch trên mỗi chuỗi từ một Safe được tạo từ 3 tài khoản này (chính sách ⅔).
 • Người dùng sẽ được Quản trị viên mời tham gia kênh Discord Pyxis Matchmaking để kết nối với các thành viên trong nhóm của bạn về việc tạo Safe, thực hiện và xác nhận giao dịch. Các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn trên kênh đó để tham gia trò chơi. Lưu ý:  Aura Team không chịu trách nhiệm giúp người chơi liên hệ với các thành viên trong nhóm của bạn để hoàn thành nhiệm vụ.
 • KHUYẾN KHÍCH người chơi tham gia CẢ 2 MINI-GAMES để tối đa hóa số điểm và đảm bảo sự công bằng cho những chơi người khác.

Nhiệm vụ hằng ngày (mỗi ngày một lần)

Tạo Safe với 2 người chơi khác trong nhóm của bạn (chính sách ⅔), sau đó hoàn thành các nhiệm vụ sau:

 • Một giao dịch multisig trong Euphoria Testnet: 20 điểm cho mỗi giao dịch.
 • Một giao dịch multisig trong Theta Testnet: 10 điểm cho mỗi giao dịch.
 • Một giao dịch multisig trong Evmos Testnet: 10 điểm cho mỗi giao dịch.

Thời gian snapshot hàng ngày của Bảng xếp hạng là lúc 17:00 UTC+8.

Hướng dẫn thực hiện giao dịch với Pyxis Safe

Trước tiên, bạn cần có Test token. Sau đó, hãy bắt đầu với Pyxis Safe:

Bước 1: Kết nối ví của bạn

Bước 2: Tạo một Safe mới

Bước 3: Thực hiện giao dịch

Lưu ý quan trọng: Vì bạn phải thực hiện giao dịch ở 3 mạng khác nhau, vui lòng lưu ý rằng:

SECRET CODE: PYXIS

Các điều khoản và điều kiện

 • Bất kỳ ai cũng có thể tham gia sự kiện.
 • Người chơi được khuyến khích sử dụng cùng một địa chỉ ví như các Harmony game trước.
 • Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên các nền tảng khác ngoại trừ Pyxis đều không đủ điều kiện cho sự kiện này.
 • Kết quả sẽ được công bố trong vòng 14 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
 • Phần thưởng sẽ được phân phối trực tiếp đến địa chỉ ví BEP-20 của bạn trong vòng 14 ngày làm việc sau khi thông báo kết quả người thắng cuộc.
 • Mọi thay đổi thông tin về sự tham gia sau khi sự kiện kết thúc sẽ được coi là không hợp lệ.
 • Mọi khiếu nại về kết quả phải được gửi trước ngày 6/10. Aura Network team sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào sau thời gian này.
 • Aura Network có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Mọi gian lận bị phát hiện sẽ tự động được xử lý mà không cần thông báo.
 • Aura Network có quyền bác bỏ bất kỳ khiếu nại nào mà chúng tôi cho rằng rõ ràng là gian lận.
 • Mọi quyết định cuối cùng thuộc về Aura Network.

Về The Game of Harmony

Sự kiện bao gồm 02 trò chơi dành cho Cộng đồng Aura, đó là trải nghiệm AuraScanPyxis Safe để nhận thưởng 150,000 $AURA. Người tham gia có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong suốt sự kiện để tích lũy điểm.

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.