Moving forward to Web3: A bet on user experience

Aura Network's representative shared about the potential of Blockchain technology with guest speakers at the Shark Tank Forum 2022 event with the topic "Hacking Growth in the Digital Economy".
Vietnamese article click here

As of November 25, the Shark Tank Forum 2022 organized by TVHub and VTV Digital took place successfully in Ho Chi Minh City. This is one of the largest annual events for the startup community to share business knowledge and experience, as well as to connect with national startup resources.

Under the main topic "Hacking Growth in the Digital Economy", Shark Tank Forum 2022 included 6 talks, 5 presentations and 1 dialogue discussing the Vietnamese digital economy revolution in 2023. Participating in the event were more than 1,000 honored guests, including representatives from specialized associations and corporations, economic experts, investors, SME business and startup owners, and press agencies.

As one of the seminars bringing a multi-dimensional perspective on the potential of Blockchain technology, “What drives the mass adoption of blockchain technology in Vietnam” attracted the audience’s attention. Discussing in the panel were 4 guest speakers, including Dr. Nguyen Thanh Binh - Founder of Crypto-Fintech Center, Mr. Vu Anh Tu - CTO of FPT, Mr. Huy Nguyen - Co-Founder and Chairman of KardiaChain , Ms. Lynn Hoang - Country Lead of Binance and Ms. Thu Tran - COO of Aura Network.

Blockchain technology is predicted to grow by double digits in the period of 2023 - 2027. To facilitate this vision, Ms. Thu Tran, COO of Aura Network shared at the event: “We are thinking way too much about the application of Web3, while Web3 is already in our daily lives. Up to 70% of users do not know they are adopting Web3 when using social media. What I think we should focus on is the utility of Web3. My bet is on the end-user experience.”

In order for Vietnam to optimize the innovation capability and become the world's leading blockchain developer country, Ms. Thu Tran said: "The most crucial thing is education, to give developers opportunities to learn, access, and practice this new technology. More than 50% of startups that thrived in the Web3 segment originated from the FPT cradle. Meanwhile, education in Vietnam has a lot of advantages: golden population, core technology, high Blockchain and digital assets adoption. I believe that startups in the field of Web3 are willing to join hands educating the young generation about Web3 and NFT technology. This is a long-term investment, an investment for the future.”

The future when Blockchain is massively adopted may take place in the next 5 to 10 years. Web3 is only in the early stages of development and there are still many favorable conditions for a breakthrough in the Vietnamese market. Bringing Blockchain technology, Digital Assets, NFT closer to users is the responsibility of Web3 businesses and startups.


Hướng đến công nghệ Web3: Đặt cược vào trải nghiệm người dùng

Đại diện Aura Network đã có những chia sẻ về tiềm năng công nghệ Blockchain cùng các vị diễn giả khách mời trong sự kiện Shark Tank Forum 2022 chủ đề “Đột phá tăng trưởng trong nền kinh tế số - Hacking Growth in the Digital Economy”.

Sáng 25/11, Diễn đàn Shark Tank Forum 2022 tổ chức bởi TVHub và VTV Digital đã diễn ra thành công tốt đẹp tại TP.HCM. Đây là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất cho cộng đồng khởi nghiệp được chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh, đồng thời kết nối và giao lưu với nguồn lực khởi nghiệp khác.

Với chủ đề “Đột phá tăng trưởng trong nền kinh tế số - Hacking Growth in the Digital Economy”, Shark Tank Forum 2022 bao gồm 6 toạ đàm, 5 bài thuyết trình và 1 cuộc đối thoại có nội dung xoay quanh bức tranh kinh tế số tại Việt Nam trong năm 2023. Tham gia tại sự kiện là sự góp mặt của hơn 1.000 khách, bao gồm đại diện của các Hiệp hội chuyên ngành, đại diện các tập đoàn, các chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp SMEs, các công ty khởi nghiệp, cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Là một trong những toạ đàm mang đến góc nhìn đa chiều về tiềm năng của công nghệ Blockchain, “Những yếu tố thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng công nghệ chuỗi khối” đã thu hút được sự quan tâm sâu sắc của người tham dự. Tham gia thảo luận trong toạ đàm gồm có 4 vị khách mời: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình - Sáng lập Trung tâm Crypto-Fintech, ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ FPT, ông Huy Nguyễn - Đồng sáng lập và Chủ tịch KardiaChain, bà Lynn Hoang - Giám đốc Quốc gia Binance và bà Thu Trần - Giám đốc Vận hành Aura Network.

Công nghệ Blockchain được dự đoán tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2023 - 2027. Để công nghệ Blockchain hướng đến ứng dụng sâu rộng trong các ngành nghề kinh tế tại Việt Nam, bà Thu Trần, Giám đốc điều hành Aura Network chia sẻ tại sự kiện: “Chúng ta đang suy nghĩ quá nhiều về tính ứng dụng của Web3, trong khi đó Web3 đã ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta rồi. Có đến 70% người dùng không biết rằng mình đang tiếp cận Web3 trong chính quá trình họ sử dụng mạng xã hội. Điều mà tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào chính là cách sử dụng của Web3. Tôi đặt cược vào trải nghiệm của người dùng cuối.”

Để Việt Nam tiếp tục bứt phá, phát huy tối đa tiềm lực và trở thành quốc gia phát triển Blockchain hàng đầu thế giới, bà Thu Trần nhận định: “Quan trọng nhất chính là Giáo dục, cho những nhà phát triển có cơ hội học, tiếp cận, thực hành. Có đến hơn 50% startup Web3 thành công đều xuất phát từ cái nôi của FPT. Trong khi đó, giáo dục ở Việt Nam có rất nhiều lợi thế: dân số vàng, công nghệ cốt lõi, khả năng chấp nhận Blockchain và tài sản số cao. Tôi tin rằng các doanh nghiệp startup trong lĩnh vực Web3 sẵn sàng chung tay xây dựng và đầu tư vào giáo dục cho thế hệ trẻ về công nghệ Web3, NFT. Đây là sự đầu tư lâu dài, đầu tư cho tương lai.”

Blockchain được ứng dụng rộng rãi vào đa dạng các lĩnh vực sẽ diễn ra trong vòng 5 đến 10 năm tới. Web3 mới chỉ đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển và còn rất nhiều điều kiện lợi thế để đột phá trong thị trường Việt Nam. Việc đưa công nghệ Blockchain, Tài sản số, NFT đến với người dùng là trách nhiệm của các doanh nghiệp, startup làm Web3.

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.