IDO

Aura Network x Impossible Finance: Buyback Protection Program

To protect users from the risks of participating in the AURA token sale (IDO) on The Impossible, Aura Network and Impossible Finance partnered up to launch a token buyback program.

Русская версия нажмите здесь

Vietnamese article click here

To protect users from the risks of participating in the AURA token sale (IDO) on The Impossible, Aura Network and Impossible Finance partnered up to launch a token buyback program. The buyback protection policy will only be applied to users participating in the AURA token sale on Impossible Finance.

Aura Network and Impossible Finance are completely confident in the project roadmap and product quality, and the buy-back protection program is a way to show that spirit to users who decided to invest in AURA in the early days.

Here is a detailed instruction for participating in the AURA token public sale on Impossible Finance: Guide to AURA’s IDO on Impossible Finance

The Impossible Buy-Back Program Details

1. How do we protect users?

 • Aura Network will pledge, on-chain, to Buy-Back your AURA tokens at a price of US$0.04 or approximately 30% lower from public sale price.
 • This means that you can sell back the amount of AURA tokens purchased during the Impossible Launchpad sale, thus protecting you from further potential downside price risk of $AURA after 6 months.
 • Conditions of the buy-back is set out below:
Public Sale price US$0.065
Buy-Back Price US$0.045
*Buy-Back Valid Time 28/01/2023 - 4/02/2023
Number of tokens 100% of total tokens purchased by each user during the public sale.

*Dependent on token claim & listing date

2. When can I use this?

Subject to the above conditions under Q2

Example 1 - Forgo the buy-back because AURA price goes up

 • July 2022 - Token Public Sale Price = US$0.065
 • Jan 2023 - Token Market Price = US$0.10 (price increased 40% from IDO)

Users can forgo the buy-back and reject selling AURA at US$0.45 as the price is 40% up.

Example 2 - Participate in the buy-back because AURA price goes down

 • July 2022 - Token Public Sale Price = US$0.065
 • Oct 2022 - Token Market Price = US$0.039 (price fell 40% from IDO)

Users can participate in the buy-back and agree to sell AURA at US$0.45 to avoid losing an additional 10%.

3. Mechanism: How can you access the program?

We will be implementing the buy-back mechanism on OpenSwap’s whitelisting limit order feature. Details on how the mechanism will work on-chain will be fully shared at a later date. The full feature will be completely audited, and transparent on chain for users to see the buy-back protection.

4. Fundraise Custody

 • For transparency, we will have the 525,000 BUSD held in a multisig wallet protected by both Aura Network and Impossible Finance council members. Address will be publicly shared later. The unused BUSD will be returned to Aura Network.
 • The remaining BUSD funds from the sale (225,000K BUSD) will be sent back to Aura Network after the sale completion so they can use it to build out their Metaverse.

5. Why are we doing this?

On the part of Aura Network, we want to assure our users that the funds you are investing is contributed to a quality project which is committed to the roadmap as announced in the whitepaper. The above AURA token buy-back program is a way for Aura Network to minimize risks for users, particularly BUIDLers.

On the part of Impossible Finance, the Launchpads are created with the goal of providing the best cryptocurrency investment opportunities and protecting the community from the risks of participating in Launchpad. The above AURA buy-back program is a way for Impossible Finance to commit to SSIDO - a self-sustaining IDO model introduced in their whitepaper.

About Impossible Finance

Impossible Finance is the go-to crypto investment platform that empowers crypto-enthusiasts with high-quality, fair and accessible crypto opportunities. The platform simplifies DeFi so users can enjoy fairer investing, cheaper trading and better yields through our accelerator, launchpad, and swap platform.

About Aura Network

Aura Network is a scalable, agile and effortless Layer-1 blockchain with a comprehensive ecosystem built to accelerate global NFTs adoption. Aura Network focuses on solving the problem of adopting NFTs and blockchain technology in general, which is currently a highly complex process.


Aura Network x Impossible Finance: Điều khoản mua lại token

Để bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro khi tham gia đợt mở bán token (IDO), Aura Network và Impossible Finance đã thống nhất đưa ra chính sách mua lại token. Chính sách mua lại sẽ chỉ được áp dụng với người dùng tham gia đợt mở bán token AURA trên Impossible Finance.

Aura Network and Impossible Finance hoàn toàn tự tin về tiến độ dự án và chất lượng sản phẩm, và các điều khoản mua lại dưới đây là một hình thức chúng tôi thể hiện tinh thần trên đối với người dùng đã chọn đầu tư token AURA từ những ngày đầu tiên.

Chi tiết hướng dẫn tham gia đợt mở bán token AURA trên Impossible Finance tại đây: Hướng dẫn tham gia IDO AURA trên Impossible Finance

Điều khoản mua lại token trên Impossible Finance

1. Chính sách mua lại token

 • Aura Network cam kết mua lại token AURA tại mức giá US$0.045 tương đương khi giá giảm 30% so với giá mở bán.
 • Điều khoản trên cho phép người dùng bán lại số lượng token AURA đã mua trong đợt mở bán token trên Impossible Launchpad, từ đó bảo toàn lợi ích của người dùng khỏi rủi ro giá giảm tiếp trong vòng 6 tháng tới.
 • Điều khoản mua lại như sau:
Public Sale price US$0.065
Buy-Back PriceUS$0.045
*Buy-Back Valid Time28/01/2023 - 4/02/2023
Number of tokens100% of total tokens purchased by each user during the public sale.

*Lưu ý: Thời gian mua lại token sẽ phụ thuộc vào lịch trả token và lịch niêm yết token.

2. Các trường hợp mua lại token

Phụ thuộc vào các chính sách mua lại tại mục 1

Trường hợp 1: Không tham gia chính sách mua lại do giá AURA tăng

 • Tháng 7/2022 - Giá mở bán token AURA = US$0.065
 • Tháng 1/2023 - Giá thị trường token AURA = US$0.10 (tăng 40% so với giá IDO)

Khi đó, người dùng có thể từ chối tham gia chính sách mua lại token tại giá US$0.045 do giá token AURA đã tăng.

Trường hợp 2: Có tham gia chính sách mua lại do giá AURA giảm

 • Tháng 7/2022 - Giá mở bán token AURA = US$0.065
 • Tháng 1/2023 - Giá thị trường token AURA = US$0.039 (giảm 40% so với giá IDO)

Khi đó, người dùng có thể đồng ý tham gia chính sách mua lại token tại giá US$0.045 để tránh lỗ thêm 10%.

3. Cơ chế tham gia

Cơ chế mua lại token sẽ được thực hiện trên tính năng đặt lệnh giới hạn dành riêng whitelist trên OpenSwap. Chi tiết về cách thức hoạt động on-chain của tính năng này sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất. Tính năng hoàn chỉnh sẽ được kiểm định chặt chẽ và hoàn toàn minh bạch on-chain cho người dùng theo dõi quá trình mua lại token.

4. Quỹ lưu trữ

 • Để thông tin minh bạch, chúng tôi sẽ lưu trữ 525,000 BUSD trong một Ví đa chữ ký (Ví multisig) bảo quản bởi đội ngũ điều hành Aura Network và Impossible Finance. Địa chỉ ví này sẽ được công bố sau. Số lượng BUSD không dùng đến sẽ được trả lại cho Aura Network.
 • Quỹ BUSD còn lại sau đợt mở bán (tương đương 225,000 BUSD) sẽ được trả lại cho Aura Network sau khi kết thúc đợt mở bán để sử dụng cho việc phát triển dự án.

5. Mục đích của chính sách mua lại

Về phía Aura Network, chúng tôi muốn đảm bảo cho người dùng rằng số tiền bạn đang đầu tư được sử dụng vào một dự án chất lượng và cam kết đúng tiến độ như đã công bố tron whitepaper. Chính sách mua lại token AURA trên là một cách để Aura Network giảm thiểu tối đa rủi ro cho người dùng, được biệt là các nhà phát triển.

Về phía Impossible Finance, các Launchpad được tổ chức với mục tiêu mang đến những cơ hội đầu tư tiền điện tử chất lượng nhất và bảo vệ cộng đồng khỏi các rủi ro khi tham gia Launchpad. Chính sách mua lại token AURA trên là một cách để Impossible Finance cam kết SSIDO - mô hình IDO tự duy trì đã được giới thiệu trong whitepaper.

Về Impossible Finance

Impossible Finance là nền tảng đầu tư tiền điện tử mang đến cho những cơ hội đầu tư chất lượng, công bằng và dễ tiếp cận. Nền tảng đã đơn giản hóa tài chính phi tập trung (DeFi) để người dùng có thể đầu tư công bằng hơn, giao dịch rẻ hơn và lợi tức tốt hơn thông qua các tính năng ươm mầm dự án, launchpad, quy đổi.

Về Aura Network

Aura Network là một blockchain Layer 1 có thể mở rộng, nhanh chóng và dễ dàng – xây dựng một hệ sinh thái toàn diện để đẩy nhanh tính ứng dụng của NFT trên toàn cầu. Aura Network tập trung vào giải quyết tính phức tạp trong quá trình ứng dụng NFT và công nghệ blockchain nói chung vào đời sống.

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.