Announcement: Xstaxy Mainnet Launch Updates

The launch of the Xstaxy Mainnet has been rescheduled. Read this article to know why and how.

Русская версия нажмите здесь

Vietnamese article click here

Dear Aura Network community,

The launch of Xstaxy Mainnet has been rescheduled. Since the very first days, Aura Network has shown strong commitment to important milestones. Serenity and Halo testnets and Euphoria staging net have been released with optimized stability and innovative features. Along with that, the first dApps fully developed by Aura Network, namely AuraScan and Pyxis Safe, are now online to welcome new users. Our ecosystem is expanding, and many new products will continue to be released in the last quarter of 2022.

Amid this exponential growth, Aura Network will reschedule the launch of Xstaxy Mainnet to November. We believe that this is essential to release a more robust, stable and secure network. This change is a prudent way forward to ensure a more successful launch.

1. Optimize the migration flow between BEP-20 Aura Token and Native Token on Mainnet

The migration from BEP-20 Aura Token to Native Token on Mainnet is one of the most important phases to get prepared for the mainnet launch. Our technical team are reviewing the whole system to make sure that the migration flow can happen in a secure and smooth way. These are key steps that we are taking to deliver this goal:

  • Spare time for CEXes, including MEXC and BingX, to support new native tokens. When the platforms are ready, old tokens will be automatically swapped to new ones.
  • Execute more testing and bug fixing on-chain; Release a new token rewards mechanism for AURA stakers to prevent spamming compound transactions.
  • Complete Security Audit for the key application Pyxis Safe to ensure a safe and secure environment for asset management.

2. Guarantee a reliable genesis validator set

There are many ways for developers and validators to get involved with the Aura Team to push the development of the project, one of which is to take part in the genesis block of Aura mainnet. Given the importance of the genesis block, we want to recruit the best team of genesis validators via the following plan:

  • Extend the Foundation Delegation Program.
  • Attract more reputable validators to be in the Genesis slot.

3. More partnership and community growth

Recently, we have joined forces with Yunero Studios in Web3 Gaming. The Cosmos ecosystem is in high need of a new wave of applications, especially gaming apps, to boost the development momentum.

New partnership announcements will also be revealed in October. Stay updated with the latest news via our websites and social channels.


Cập nhật mới về việc khởi chạy Xstaxy Mainnet

Thân gửi Cộng đồng Aura,

Aura Network thông báo sẽ thay đổi ngày khởi chạy Xstaxy Mainnet. Ngay từ những ngày thành lập, Aura Network đã thể hiện sự cam kết vững chắc đối với những cột mốc quan trọng đã đề ra. Cụ thể hơn, Serenity testnet, Halo testnet và Euphoria staging net đều đã được phát hành với độ ổn định được tối ưu hóa cùng nhiều tính năng cải tiến. Không chỉ vậy, các dApp đầu tiên do Aura Network phát triển - AuraScan và Pyxis Safe - hiện đã sẵn sàng để có thể chào đón người dùng mới. Hệ sinh thái Aura Network vẫn đang tiếp tục mở rộng, hứa hẹn sắp tới sẽ có nhiều sản phẩm và bản cập nhật mới vào quý cuối cùng trong năm 2022.

Trong bối cảnh tăng trưởng theo cấp số nhân này, Aura Network quyết định sẽ dời lại thời gian khởi chạy Mainnet Xstaxy sang tháng 11. Chúng tôi tin rằng điều này là tối quan trọng để tạo nên một hệ thống ổn định, an toàn và mạnh mẽ; góp phần đảm bảo sự thành công cho ngày khởi chạy Mainnet.

1. Tối ưu hóa luồng chuyển đổi giữa BEP-20 Aura Token và Native Token trên Mainnet

Việc chuyển đổi từ BEP-20 Aura Token sang Native Token trên Mainnet là một trong những giai đoạn mang tính quyết định để chuẩn bị cho việc khởi chạy mainnet. Đội ngũ kỹ thuật của Aura Network muốn xem xét toàn bộ hệ thống, qua đó đảm bảo rằng quy trình chuyển đổi có thể diễn ra an toàn và suôn sẻ. Dưới đây là những bước quan trọng mà chúng tôi đang thực hiện để đạt được mục tiêu này:

  • Dành thời gian cho CEXes (bao gồm MEXC và BingX) để hỗ trợ native tokens. Khi các nền tảng đã sẵn sàng, các token cũ sẽ được tự động hoán đổi sang token mới.
  • Thực hiện kiểm thử và sửa bug on chain; Phát hành cơ chế thưởng token mới cho các AURA staker nhằm ngăn chặn việc tự động thực hiện hàng loạt giao dịch cùng lúc (spam).
  • Hoàn thành Kiểm tra Bảo mật cho dApp Pyxis Safe, qua đó tạo nên một môi trường an toàn và bảo mật cho việc quản lý tài sản.

2. Đảm bảo đội ngũ xác thực đáng tin cậy cho khối genesis

Có nhiều cách để các nhà phát triển và người xác thực cùng tham gia với Aura Team để thúc đẩy sự phát triển của dự án. Một trong số đó là tham gia vào khối nguyên thủy (genesis block) của Aura mainnet. Hiểu được tầm quan trọng của khối genesis, Aura Network muốn chiêu mộ đội ngũ xác thực tốt nhất cho khối genesis thông qua kế hoạch sau:

  • Mở rộng Chương trình Ủy nhiệm Nền tảng (Foundation Delegation Program)
  • Thu hút những người xác thực có uy tín hơn tham gia vào Genesis.

3. Thúc đẩy quan hệ đối tác và phát triển cộng đồng

Mới đây, Aura Network đã thông báo về việc hợp tác với Yunero Studios trong lĩnh vực Web3 Gaming. Hệ sinh thái Cosmos hiện đang rất cần những làn sóng mới, đặc biệt là về gaming, nhằm thúc đẩy đà phát triển của mình.

Ngoài Yunero, các đối tác mới khác cũng sẽ được Aura Network bật mí trong thời gian tới. Hãy cập nhật những tin tức mới nhất qua website và các kênh truyền thông chính thức của chúng tôi.

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.