The Game of Harmony - Explore to Earn 150,000 $AURA

Aura Network is excited to announce that we will launch The Game of Harmony with the total prize of up to 150,000 $AURA!

Русская версия нажмите здесь

Vietnamese article click here

According to the latest announcement on our official channels, Aura Mainnet will be officially released on October 1st. To encourage the community and validators to get prepared for the Mainnet release, Aura Network is excited to announce that we will launch The Game of Harmony with the total prize of up to 150,000 $AURA!

This is a series of incentivized activities that guides people to test and experience our products, including AuraScan, Pyxis Safe and wallet before the Mainnet launch. Let’s go through the overview of The Game of Harmony Games down below.

💡
Our first campaigns for community and validators are now LIVE!
• Join Community Campaign: Explore AuraScan to Earn 100,000 $AURA here.
• Join Validators Campaign: MASTER OF NODES here

What is The Game of Harmony?

The Game of Harmony is a multi-stages incentivized campaign run on the Euphoria testnet. The games require involvement from every stakeholder in the network including the validators, token holders, influencers, etc. to work harmoniously with each other to share their experience and educate new users.

The Harmony game is an opportunity for all Aura Network stakeholders to learn and know about each other. The game involves multiple parts that reward participants with Points. Participants can then accumulate points to be eligible for various rewards from the Aura Network team.

Who can join The Game of Harmony?

Validators

 • Demonstrate their technical capability to run and maintain Aura nodes.
 • Advertise their services to future potential delegators.
 • Spread their knowledge on validating services and software development for new developers.

End users

 • Try new experience with Aura Network products and provide feedback for the team to improve.
 • Learn new concepts such as staking, governing, multisignature, etc. and the role of these concepts in securing Aura Network.
 • Get to know validators to stake their Aura coins later in mainnet.

Influencers

 • Try new experience with Aura Network products and provide feedback for the team to improve.
 • Create educational contents for users.
 • Grab an early opportunity to reach the Aura Network user base.

How does The Game of Harmony work?

Harmony Games is divided into 2 parts, each of which will include mini games that run in chronological order.

Validator Tasks

Encourage validators to interact with our Euphoria Network. The task lists include:

 • Monitor/Alert: Set up your own monitoring mechanism to monitor node health and be alert to any suspicious event.
 • Delegation: Compete to attract as many delegators as possible in any way.
 • Network Governance: Participate in governance to express your opinion about network activities.
 • Network Upgrades: Perform soft/hard upgrades as fast as possible.
 • Performance Test: Participate in various tasks to test the upper bounds of Euphoria testnet

Community Tasks

Encourage end users to experience the features of AuraScan and Pyxis Safe. The task lists include:

 • AuraScan: Complete Gleam tasks and execute activities on Euphoria AuraScan.
 • Pyxis Safe: Complete Gleam tasks and execute activities on Euphoria Pyxis Safe.

What is the reward of The Game of Harmony?

As mentioned above, The Game of Harmony is a point-based campaign. At the end of the campaign, Aura Network will aggregate the score of players into 01 leaderboard for Validator and 01 leaderboard for Community. Detailed reward mechanics will be announced when we release each game. Take the following reward structure as a “sneak peek”:

Rewards for Validators

 • Soulbound NFT (non-transferable) as an achievement that will be displayed on AuraScan.
 • Accumulated points from the validator task will be taken into consideration when applying for the Foundation Delegation program.

Rewards for End Users

 • Total prize: 150,000 $AURA
 • The total prize pool will be distributed properly among all the participants.

How to join The Game of Harmony?

Reading The Game of Harmony overview above, you may wonder - how to join us? Details of the very first game for Validator and Community will be officially released early next week.

Thus, stay tuned and follow our channels not to miss any updates. And don't forget to invite your friends to join Harmony Games! The more, the merrier!

Official links:


The Game of Harmony - Trải nghiệm để nhận thưởng 150,000 $AURA

Theo thông báo mới nhất trên các kênh chính thức, Aura Mainnet sẽ chính thức được khởi chạy vào 1/10/2022. Để khuyến khích cộng đồng và người xác thực (validators) chuẩn bị tinh thần trước thềm ra mắt Mainnet, Aura Network xin thông báo chuẩn bị tổ chức The Game of Harmony với tổng giải thưởng lên đến 150,000 $AURA!

Đây là một chuỗi hoạt động có trả thưởng nhằm hướng dẫn người dùng thử trải nghiệm các sản phẩm của Aura Network, bao gồm AuraScan, Pyxis Safe và ví Aura. Cùng xem qua phần tổng quan về The Game of Harmony dưới đây.

The Game of Harmony là gì?

The Game of Harmony là một chiến dịch gồm nhiều giai đoạn, giúp khuyến khích người tham gia cùng trải nghiệm mạng testnet Euphoria. Các hoạt động bao gồm sự tham gia hoà hợp giữa người xác thực, nhà đầu tư token, người có ảnh hưởng, v.v. để chia sẻ trải nghiệm và hướng dẫn người dùng mới.

Người tham gia có thể tích lũy điểm bằng cách thực hiện các hoạt động của chương trình, để đủ điều kiện nhận các phần thưởng khác nhau từ Aura Network. Trò chơi sẽ trả thưởng cho người tham gia dựa trên tổng số điểm ghi nhận vào cuối chương trình.

Ai có thể tham gia The Game of Harmony?

Người xác thực

 • Chứng minh khả năng, chuyên môn trong việc chạy và duy trì các node.
 • Quảng bá dịch vụ cho những người ủy quyền (delegator) tiềm năng.
 • Chia sẻ kiến ​​thức về các dịch vụ xác thực và phát triển phần mềm cho người dùng mới.

Người dùng cuối

 • Thử trải nghiệm các sản phẩm của Aura Network và phản hồi để team tiếp tục cải thiện.
 • Tìm hiểu các khái niệm mới như staking, governing, multisig,v.v và vai trò của các khái niệm này trong việc bảo mật Aura Network.
 • Làm quen với những người xác thực để tham gia staking trong Mainnet.

Người có ảnh hưởng

 • Thử trải nghiệm các sản phẩm của Aura Network và phản hồi để team tiếp tục cải thiện.
 • Sáng tạo nội dung hướng dẫn cho người dùng mới.
 • Nắm bắt cơ hội sớm tiếp cận cộng đồng người dùng của Aura Network.

The Game of Harmony hoạt động như thế nào?

Harmony Games được chia thành 2 phần, mỗi phần sẽ bao gồm các mini game chạy theo trình tự thời gian.

Nhiệm vụ của người xác thực

Tạo động lực cho người xác thực tương tác tích cực với Euphoria. Các nhiệm vụ bao gồm:

 • Monitor/Alert: Thiết lập cơ chế giám sát để theo dõi tình trạng của node và cảnh báo với nguy cơ tiềm ẩn.
 • Delegation: Thu hút nhiều người ủy quyền nhất có thể bằng nhiều hình thức khác nhau.
 • Network governance: Tham gia quản trị để phản hồi ý kiến về các hoạt động của mạng.
 • Network upgrades: Thực hiện nâng cấp mềm/cứng nhanh nhất có thể.
 • Performance test: Tham gia vào các nhiệm vụ khác nhau để kiểm tra hiệu suất trên của testnet Euphoria

Nhiệm vụ cộng đồng

Tạo động lực cho người dùng cuối trải nghiệm các tính năng của AuraScan và Pyxis Safe. Danh sách nhiệm vụ bao gồm:

 • AuraScan: Hoàn thành các nhiệm vụ Gleam và thực hiện các thao tác trên Euphoria AuraScan.
 • Pyxis Safe: Hoàn thành các nhiệm vụ Gleam và thực hiện các thao tác trên Euphoria Pyxis Safe.

Phần thưởng của The Game of Harmony là gì?

Như đã đề cập ở trên, The Game of Harmony là một chương trình dựa trên số điểm. Vào cuối chiến dịch, Aura Network sẽ tổng hợp số điểm của người chơi thành 01 bảng xếp hạng cho Người xác thực và 01 bảng xếp hạng cho Cộng đồng. Cơ chế tặng thưởng chi tiết sẽ được công bố khi Aura Network chính thức thông báo luật chơi của từng hoạt động. Bật mí cấu trúc phần thưởng sẽ như sau:

Phần thưởng cho Người xác thực

 • Soulbound NFT (non-transferable) sẽ được hiển thị như một thành tích trên AuraScan.
 • Số điểm tích lũy từ các nhiệm vụ càng cao sẽ giúp người xác thực có cơ hội được xem xét khi đăng ký chương trình Delegation Foundation.

Phần thưởng cho Người dùng cuối

 • Tổng giải thưởng: 150.000 $ AURA
 • Tổng giải thưởng sẽ được phân bổ hợp lý cho tất cả người tham gia.

Làm thế nào để tham gia The Game of Harmony?

Đọc tổng quan về The Game of Harmony ở trên, chắc chắn bạn đang thắc mắc - làm thế nào để tham gia cùng Aura Network? Thông tin chi tiết về hoạt động đầu tiên dành cho Validator và Community sẽ chính thức được công bố vào đầu tuần sau.

Vì vậy, hãy theo dõi các kênh truyền thông của Aura để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Và đừng quên rủ bạn bè cùng tham gia Harmony Games nhé!

Link chính thức:

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.