Careers at Aura Network: Join Aura Gang now!

We are looking for teammates to deliver our committed vision for the future of NFTs. If you are pursuing a huge passion for NFTs and Blockchain, this is your once-for-a-lifetime chance to work on an ever-growing NFT project.

Русская версия нажмите здесь

Welcome to the Aura Network Job Board!

Below are open positions at Aura Network:

  • Head of Global Marketing and Communication
  • Public Relations (PR) Officer
  • Community Officer
  • Marketing Executive
  • Content Marketing

Kindly visit our Job Board for Job Descriptions 👉  Aura Job Board (notion.site)

About Aura Network

Aura Network is a scalable, agile and effortless Layer-1 blockchain with a comprehensive ecosystem built to accelerate global NFTs adoption. Aura Network focuses on solving the problem of adopting NFTs and blockchain technology in general, which is currently a highly complex process.

Didn’t find your job listed above?

We have dozens of open positions across other departments, including interns and on-job-training positions. Drop us an email at: [email protected]

Joining Aura’s team with diverse perspectives, shared NFT and blockchain passion is the career move you were meant to take!


Aura Network Tuyển dụng

Chào mừng bạn đến với Aura Network Job Board!

Chúng tôi đang tìm kiếm đồng đội để cùng hiện thực hóa tầm nhìn về tương lai của NFT mà Aura đã cam kết với cộng đồng. Nếu bạn đang theo đuổi đam mê với NFT và Blockchain, đây là cơ hội tuyệt vời cho bạn được làm việc trong một dự án NFT đang phát triển mạnh mẽ.

Dưới đây là các vị trí đang tuyển tại Aura Network:

  • Head of Global Marketing and Communication
  • Public Relations (PR) Officer
  • Community Officer
  • Marketing Executive
  • Content Marketing

Vui lòng truy cập Job Board của Aura Network để đọc Mô tả công việc

👉  Aura Job Board (notion.site)

Giới thiệu về Aura Network

Aura Network là một blockchain Layer 1 có thể mở rộng, nhanh chóng và dễ dàng - xây dựng một hệ sinh thái toàn diện để đẩy nhanh tính ứng dụng của NFT trên toàn cầu. Aura Network tập trung vào giải quyết tính phức tạp trong quá trình ứng dụng NFT và công nghệ blockchain nói chung vào thực tiễn.

Không tìm thấy vị trí phù hợp ở trên?

Chúng tôi đang mở rất nhiều vị trí ở các bộ phận khác, bao gồm các vị trí thực tập và đào tạo tại chỗ. Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ để nhận thông tin chi tiết: [email protected]

Tham gia đội ngũ Aura Network để chia sẻ quan điểm đa chiều về đam mê NFT và Blockchain là một hướng đi nghề nghiệp bạn nên cân nhắc!

You've successfully subscribed to Aura Insights: Discover the future of Web3 in emerging countries!
Great! Next, complete checkout to get full access to all premium content.
Error! Could not sign up. invalid link.
Welcome back! You've successfully signed in.
Error! Could not sign in. Please try again.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Error! Stripe checkout failed.
Success! Your billing info is updated.
Error! Billing info update failed.